SPRZEDAŻ

OBSŁUGA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Program SPRZEDAŻ służy do rejestracji cen sprzedawanych nieruchomości Skarbu Państwa i gminy, które:

 • podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność [art. 70 ust. 1 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741 z późn. zm.)]
 • są rozłożone na raty (art. 70 ust 2. ww. ustawy).

Program symuluje rozkład ceny na raty wg obowiązującej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, ułatwiając proces wstępnych uzgodnień.

Program umożliwia rejestrację następujących czynności prawnych (typów zbycia), na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego:

 • przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
 • sprzedaż lokalu z prawem do użytkowania wieczystego
 • sprzedaż lokalu z prawem własności do gruntu
 • sprzedaż gruntu na własność
 • pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Jeśli w danej jednostce organizacyjnej funkcjonuje program UW do rejestracji opłat za użytkowanie wieczyste, należy podjąć decyzję, czy przypis pierwszej opłaty związanej z oddaniem nieruchomości gruntowej do windykacji, będzie generowany z programu SPRZEDAŻ czy UW.

Biorąc pod uwagę fakt, że:

 • pierwsza opłata powinna być zapłacona do dnia zawarcia umowy, a podstawą wpisu do UW jest akt notarialny,
 • pierwsza opłata może być rozłożona na raty,

celowa wydaje się jej rejestracja i przypis do windykacji w programie SPRZEDAŻ, pozostawiając obsługę opłat rocznych w programie UW.

Program umożliwia prowadzenie rejestru sprzedaży (zbycia) według:

 • kartotek - dowolnego oznaczenia stosowanego dotychczas
 • dokumentu - decyzji, umowy
 • sprawy - numeru sprawy w ramach danego symbolu klasyfikacyjnego.

Ponieważ każde zbycie jest efektem prowadzonej sprawy, naturalnym pierwszym oznaczeniem jest numer prowadzonej sprawy. Później, można dany rekord (sprawę) uzupełnić o numer dokumentu czy numer kartoteki (teczki), gdzie dla spraw powiązanych z ratami prowadzone mogą być dokumenty.

Każda sprawa związana ze zbyciem nieruchomości może być opisana działkami.

Program SPRZEDAŻ umożliwia automatyczną wizualizację działek w programie EWMAPA.

Z uwagi na toczący się proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, program SPRZEDAŻ został powiązany z programem UW, umożliwiając ściągnięcie podmiotu (osób), na rzecz których nastąpi przekształcenie prawa.

Oddzielną bazą w programie, będzie rejestr sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminy.


Cena netto programu (licencja na dowolną liczbę stanowisk) wynosi: 2.000,00 PLN

Już w chwili obecnej można składać zamówienia za pośrednictwem naszego wirtualnego sklepu lub formularza zamówień.

Licznik