Wysłano: 19 stycznia 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 38 - 19 stycznia 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 3.19
* Seminarium wdrożeniowe "PANEL-GI, O-3, O-4"
* Problemy z MS WINDOWS Millennium Edition
* Uwaga na kupowany sprzęt - przed zakupem przetestuj
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE
* Kolejne pytanie ankietowe

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.19
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.19.

Uaktualnienie do wersji 3.19 zawiera poprawki zauważonych w programie
usterek.

======================================================================
  SEMINARIUM WDROŻENIOWE "PANEL-GI, O-3, O-4"
======================================================================
Seminarium wdrożeniowego na temat nowych zasad funkcjonowania i rozliczeń ODGiK.

W dniu 20 stycznia br. wchodzą w życie nowe zasady pobierania opłat za 
udostępnianie informacji przestrzennych gromadzonych w ośrodkach dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (odgik) (Dz U nr 115 z 2000 r., poz. 1209). 
Zasady te ujmują w nowym świetle sposób udostępniania danych Krajowego 
Systemu Informacji o Terenie.

Stowarzyszenie Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie GISPOL, 
wychodząc naprzeciw pewnym wątpliwościom sygnalizowanym przez ośrodki, 
organizuje w dniach 8 i 9 lutego br. Seminarium wdrożeniowe 
"PANEL-GI, O-3, O-4" poświęcone wdrożeniu nowego modelu funkcjonowania odgik.

Pod złożonym kryptonimem "PANEL-GI, O-3, O-4" kryją się zasady organizacji, 
zbierania i udostępniania podstawowej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
w warunkach zjednoczonej Europy:

1/ PANEL-GI jest kryptonimem nazwy projektu badawczo - wdrożeniowego Komisji 
Europejskiej "Ogólnoeuropejskie Porozumienie na Rzecz Informacji Geograficznej", 
kończącego się w dniu 15 stycznia br., którego polska wersja językowa będzie 
wręczana uczestnikom seminarium i komentowana przez koordynatora projektu 
prezesa GISIG, Giorgio Saio z Włoch oraz polskich współautorów projektu. 
Książka jest pierwszym, wyczerpującym kompendium wiedzy o informacji 
geograficznej w ogóle, w tym o jej aspektach geodezyjnych i informatycznych 
w szczególności, uzasadniając sens gromadzenia informacji przestrzennej 
w jednolity sposób.

2/ O-3, O-4 jest kryptonimem przygotowywanego standardu technicznego 
"Zasady kompletowania i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego", który został powtórnie rozesłany do zaopiniowania 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (pierwszy raz w październiku 
ubiegłego roku, pierwszą wersję standardu rozesłał do wszystkich odgik 
GEOBID Katowice), a który stanowi przekładnię europejskiej wizji informacji 
przestrzennej na polską aktualną rzeczywistość (łącznie z nową taryfą opłat). 
W tej części seminarium wyjaśnień udzielać będzie zespół autorski standardu.

Seminarium organizowane jest w czterech sesjach tematycznych, które odbędą 
się w auli im. A.Pawlikowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
przy ul.Uniwersyteckiej 4, położonej w odległości 100 m od hotelu Katowice, 
w którym zakwaterowani są uczestnicy obrad. Pozwoli to na maksymalne 
wykorzystanie czasu na wymianę poglądów i zgłaszanie wniosków, uzupełnień 
i zastrzeżeń.

W szczególności:

Sesję I w dniu 8 lutego br. (9.00-12.30) poświęconą projektowi PANEL_GI 
prowadzić będzie Prezes Stowarzyszenia GISPOL Edward Mecha, a głównymi 
referentami będą: G.Saio (koordynator projektu) oraz S.Suchowera (współautor).

Sesję II w dniu 8 lutego br. (14.00-17.30) poświęconą standardom O-3, O-4 
prowadzić będzie W.Borys (dyr. PPU GEOBID Katowice), a głównymi referentami 
będą członkowie zespołu autorskiego (m.in.: W.Basta, W.Dąbrowski, T.Książek, 
W.Tokarski, J.Zieliński).

Sesję III w dniu 9 lutego br. (9.00-12.30) poświęconą systemowi OŚRODEK 
i uproszczonym technologiom zakładania katastru nieruchomości i GIS 
poprowadzi R.Staniszewski (Geodeta Powiatowy w Pabianicach), a głównymi 
referentami będą: K.Borys, M.Szczech i K.Kaput (PPU GEOBID Katowice) oraz 
A.Bobras (Geodeta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

Sesję IV w dniu 9 lutego br. (13.30-17.00) poświęconą nowym zasadom 
rozliczeń odgik poprowadzi osobiście dyr. Departamentu Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego GUGiK, pani G.Skołbania. 

Koszt udziału w seminarium obejmujący wyłącznie usługi kateringowe (koszt 
materiałów pokryty jest ze środków Unii Europejskiej) wynosi 250 zł od osoby. 
Noclegi opłacają uczestnicy we własnym zakresie (szczegóły podane zostały 
w piśmie GP 47/2000 z 12 grudnia ub. roku - pełna treść pisma dostępna 
jest w dziale AKTUALNOŚCI).

Uczestnictwo w seminarium powinno zaowocować zdobyciem nieocenionej 
wiedzy potrzebnej dla stworzenia dynamicznych warunków zrównoważonego 
rozwoju powiatu.

======================================================================
  PROBLEMY Z MS WINDOWS MILLENNIUM EDITION
======================================================================
W ostatnim czasie przyjmowaliśmy wiele telefonów z sygnałami o problemach
z uruchamianiem programów DOS-owych na komputerach wyposażonych w środowisko
MS WINDOWS Me. W systemie tym występują problemy z konfiguracją liczby 
maksymalnie otwartych plików. Dzieje się tak dlatego, że w systemie tym 
wyeliminowano plik CONFIG.SYS.

Na naszych stronach internetowych przygotowaliśmy specjalny program,
który eliminuje ten problem.

W celu zwiększenia liczby otwieranych plików należy pobrać program 
FILESME.EXE. Następnie jednorazowo uruchomić go na komputerze 
wyposażnonym w wyżej wymienione środowisko. Program dokona odpowiedniego 
wpisu informując o tym w oknie dialogowym. Po zrestartowaniu komputera 
problem dużej ilości otwieranych plików zniknie.

Program dostępny jest w dziale AKTUALNOŚCI oraz pomocy technicznej dla
programów OŚRODEK i EWOPIS.

======================================================================
  UWAGA NA KUPOWANY SPRZĘT - PRZED ZAKUPEM PRZETESTUJ
======================================================================
Na części komputerów występują problemy z obsługą wyjątków matematycznych 
(zgłaszanych przez koprocesor). Skutkuje to zawieszaniem się systemu.
Problemy te występują na pewnych typach płyt głównych stosowanych np. 
w komputerach OPTIMUS PRESTIGE z płytą MS6309.

Na naszych stronach WWW znajduje się program testowy, który generuje 
wyjątek (dzielenie przez 0) i sam go obsługuje - wyświetla odpowiedni 
komunikat. Na niektórych komputerach pojawia się jednak "niebieski ekran".

## Stanowczo odradzamy zakup komputerów, które nie przechodzą testu. ##

Archiwum zawierające program testowy DIVTEST.EXE nosi nazwę: DIVTEST.ZIP
W archiwum oprócz skompilowanego programu znajduje się także jego kod 
źródłowy w Delphi.

Archiwum dostępne jest w dziale AKTUALNOŚCI oraz pomocy technicznej dla
programu EWMAPA oraz 'Programy do pobrania "gratis"'.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodane zostały:

- rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
 i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie
 wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2000.115.1209).

W podrozdziale Aktualności polecamy polemikę "Projekt wprowadzenia 
systemu katastralnego" autorstwa Edwarda Mechy.

Czekamy na propozycje i sygnały dotyczące rozbudowy tego działu, także 
na Państwa opinie oraz oceny.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały następujące pozycje:

- Instrukcja Techniczna O-3
- Instrukcja Techniczna O-4

Dział ten rozbudowano także o projekty instrukcji technicznych.
Jako pierwszy znalazł się tam projekt "Standardy techniczne prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kompletowania 
dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych" - mający zastąpić 
dotychczasowe wyżej wymienione instrukcje O-3 i O-4.

======================================================================
  KOLEJNE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Zadajemy dziś Państwu następne pytanie ankietowe.

Pytanie brzmi:
- Jakiego systemu operacyjnego używasz ?

Zachęcamy do aktywniejszego uczestnictwa w naszych ankietach. Mają one 
na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz potrzebami.

Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.