Wysłano: 25 maja 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 43 - 25 maja 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.05
* Aktualizacja modułów konwersji rastra
* Upgrade programu BANK OSNÓW do wersji 1.04
* Aktualizacja konwertera BANK-u OSNÓW
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.02
* Nowy dział w serwisie - ARCHIWALIA
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.05
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.05.

W uaktualnieniu do wersji 4.05 dodano następujące opcje :
- interfejs szrafurujący może zwracać listę działek, które zaszrafurował,
- usunięto także zauważone i zgłoszone usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

======================================================================
  AKTUALIZACJA MODUŁÓW KONWERSJI RASTRA
======================================================================
Na stronie z uaktualnieniami EWMAPY mogą Państwo znaleźć archiwum
RAS_TIFF.EXE zawierające dwa pliki RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL.

Pliki uzyskane po pobraniu i zdekompresowaniu archiwum RAS_TIFF należy
umieścić w kartotece z programem EWMAPA. Aktualizacja ta dotyczy
wszystkich wersji programu EWMAPA dla WIN, począwszy od 1.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DO WERSJI 1.04
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.04.

W uaktualnieniu do wersji 1.04 dodano :
- import danych w formacie GEOS (SWING) z Centralnego Ośrodka DGiK,
- interpretacja pliku osnowy.cnf podczas importu z EWMAPY (poprawne
 importowanie klas punktów osnowy na podstawie cechy),
- poprawa eksportu i importu opisów topograficznych (poprawny odczyt
 i zapis rozdzielczości rastra),
- odczyt rastrów EWR podczas dodawania dokumentów i opisów topograficznych.

Opis wszystkich zmian dokonanych począwszy od wersji 1.01 - znajduje się
na stronach WWW.

======================================================================
  AKTUALIZACJA KONWERTERA BANK-u OSNÓW
======================================================================
Z uwagi na poszerzone możliwości programu BANK OSNÓW zmodyfikowany
został także program konwersji baz DOS-owych. Program po pobraniu
i rozpakowaniu należy umieścić w kartotece z dotychczasową wersją
zezwalając na jego nadpisanie.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.02
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.02.

W uaktualnieniu do wersji 1.02 dodano :
- ZAMÓWIENIA, OBRÓT : 
dla raportów generowanych bezpośrednio z menu (podmenu 'Zestawienia')
w modułach ZAMÓWIENIA oraz OBRÓT zapamiętywane są ostatnio używane 
wartości dat 'data_od' oraz 'data_do'. Uruchomienie dowolnego z raportów 
powoduje podstawienie poprzednio wykorzystanej 'daty_od' i 'daty_do' 
jako wartości domyślnych,

- KERG :
dodano nową możliwość filtrowania poprzez określenie warunku zawierania
konkretnego ciągu znaków przez pola 'POL_WL', 'UWAGI', 'OPIS'. Wielkość
wpisanych liter nie jest istotna. Opcja dostępna jest pod przyciskiem
'Szukanie', polecenie 'Załóż filtr', 'Zawieranie podciągów' i można ją
łączyć z pozostałymi rodzajami filtrów np z filtrem na asortyment czy
warunek złożony.

- KERG, ZAKRES DZIAŁKOWY :
W formatce zakresu działkowego wprowadzono przycisk 'Przecięcie zakresu',
wykonujący analogiczną operację jak dla zakresu rastrowego. Roboty 
których zakres działkowy po LEWEJ stronie zawiera przynajmniej jedną 
działkę identyczną jak dowolna 'lewostronna' działka danego kergu,
prezentowane są w dwóch etapach. Pierwsze okienko, to podgląd w postaci
listy (roboty w toku zaznaczone są na liście kolorem niebieskim)
i przyciskami 'Przejdź' oraz 'Raport'. Przed generacją raportu można 
wybrać czy ma on uwzględniać roboty w toku, zakończone czy wszystkie.
Taki sam wybór pojawił się w raporcie 'Roboty na zadanym zakresie - działki'.

Opis wszystkich zmian dokonanych począwszy od wersji 1.01 - znajduje się
na stronach WWW.

======================================================================
  NOWY DZIAŁ W SERWISIE - ARCHIWALIA
======================================================================
Otwarliśmy nowy dział naszej strony internetowej poświęcony archiwaliom,
tym odleglejszym, które inaugurujemy przedrukiem broszury "Kataster
gruntowy w świetle cyfr i rzeczywistości" wydanej w roku 1933 nakładem
Centralnego Stowarzyszenia Państwowych Inżynierów Mierniczych we Lwowie,
oraz tym bliższym powojennym publikacjom i wypowiedziom, mało znanym
lub nieznanym w środowisku geodetów i informatyków przestrzennych.

Poznanie wielu z nich zaoszczędzi wysiłku przy wyważaniu ongiś już
otwartych drzwi. Pozwoli też dostrzec rozmiary amatorszczyzny, która
wkradła się do rozwiązywania odpowiedzialnych zadań techniczno-prawnych.
W przekonaniu, że ułatwiając dostęp do trudno dostępnych publikacji
przyczynimy się do wzrostu poszanowania zawodu uważamy, że wysiłek
wydatkowany na przygotowanie materiałów nie będzie daremny.

http://www.geobid.com.pl/archiwalia/index.html

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostały:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
 dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001.38.455).
- Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 1963.28.169).

Do momentu obowiązywania tj. do 2 czerwca br. zaktualizowane zostanie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001.38.454).

Obowiązujące do tej pory rozporządzenia przesunięte zostały do działu
ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały:

- Instrukcja Techniczna G-2
- Instrukcja Techniczna G-3
- Instrukcja Techniczna G-4

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.