Wysłano: 2 lipca 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 44 - 2 lipca 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.06
* Upgrade programu BANK OSNÓW do wersji 1.05
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.04
* Nowe wzorce do programu OŚRODEK dla WINDOWS
* Informacja dla użytkowników programu EWOPIS
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE
* Zabierz głos w dyskusji

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.06
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.06.

W uaktualnieniu do wersji 4.06 dodano :
- możliwość zmiany położenia numerów punktów osnowy odczytywanych
 z Banku Osnów.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DO WERSJI 1.05
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.05.

W uaktualnieniu do wersji 1.05 dodano :
- możliwość zmiany położenia numerów punktów osnowy odczytywanych
 w programie EWMAPA z Banku Osnów.

Opis wszystkich zmian dokonanych począwszy od wersji 1.01 - znajduje się
na stronach WWW.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.04
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.04.

W uaktualnieniu do wersji 1.04 zmianom uległy moduły:

- RAPORTY -> FAKTURA VAT, RACHUNEK 
- KERG -> WYTYCZNE
- ZAMÓWIENIA -> ZESTAWIENIA

Szczegółowy opis wszystkich zmian dokonanych począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  NOWE WZORCE DO PROGRAMU OŚRODEK DLA WINDOWS
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej OŚRODKA dla WINDOWS można pobrać archiwum
zawierające wzorce nowych zestawień, które pojawiły się w systemie 
OŚRODEK od momentu rozpoczęcia dystrybucji wersji 1.00
Aktualizacja ta dotyczy wszystkich użytkowników OŚRODKA dla WINDOWS
wersji 1.03 i wcześniejszych.

Szczegółowy opis znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU EWOPIS
======================================================================
Od 10 lipca br. dostępna będzie nowa wersja programu EWOPIS v. 2.50,
która w bazie osób prawnych będzie umożliwiała wpisanie statusu zgodnie
z załącznikiem nr 4 punkt 10 - do nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.

Wpisanie przy każdej osobie w słowniku statusu będzie musiało być wykonane
przez użytkowników programu. Na podstawie statusu będą określone nowe
grupy i podgrupy rejestrowe.

We wrześniu zostanie przekazany program, który umożliwi wykonanie próbnego
zestawienia gruntów według nowych grup i podgrup w układzie sprawozdania
za rok 2000 w celach porównawczych.

Na przełomie roku, po opublikowaniu wzoru sprawozdania za rok 2001,
zostanie przesłany program generujący zestawienie na obowiązującym formularzu.

Przesłanie kolejnych wersji programu będzie związane z jednorazową
opłatą za upgrade do programu EWOPIS w kwocie 500 PLN brutto - przy
pierwszej aktualizacji (dla gmin nie prowadzących operatu ewidencyjnego,
a korzystających tylko z podglądu - 100 PLN brutto).

Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne prace nad nową wersją
programu EWOPIS dla WINDOWS, opartego bazę danych typu SQL, w pełni
zgodnego z nowym rozporządzeniem.

Wersja "beta" nowego oprogramowanie będzie wykonana jeszcze w tym roku,
natomiast wersja handlowa powstanie po okresie wdrożenia produkcyjnego,
w roku 2002.

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego przyjmowane są zamówienia na
program EWOPIS v. 2.50
Zamówienia prosimy przesyłać w formie pisemnej (list, faks, e-mail).

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostały:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
 stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których 
 rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania
 i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.
 (Dz.U. 2001.56.588)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".
 (Dz.U. 2001.56.589)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające
 rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania
 innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
 w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie
 budownictwa i gospodarki przestrzennej.
 (Dz.U. 2001.50.526)

W najbliższym czasie dodane zostanie jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2001.57.603) oraz ujednolicony
zostanie tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece (zgodnie z Dz.U. 2001.63.635)

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodana została:

- Instrukcja Techniczna K-2

W obecnej chwili przygotowywana jest instrukcja K-3.
Prosimy o ewentualne opinie i sugestie dotyczące tego działu.

======================================================================
  ZABIERZ GŁOS W DYSKUSJI
======================================================================
Zapraszamy wszystkich do zabrania głosu w dyskusjach, które publikowane
będą na stronie http://www.geobid.com.pl/dyskusja
Swoje wypowiedzi i uwagi prosimy kierować na wskazany w artykule adres.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.