Wysłano: 31 sierpnia 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 45 - 31 sierpnia 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.07
* Aktualizacja modułu konwersji rastrów - rasgraph.dll
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.06
* Nowe wzorce do programu OŚRODEK dla WINDOWS
* Jak korzystać z programu ARTIST
* Informacja dla użytkowników programu EWOPIS v. 2.50
* Harmonogram kursów i szkoleń na II półrocze 2001 roku
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Nowa pozycja w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE
* Kolejne pytanie ankietowe

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.07.

W uaktualnieniu do wersji 4.07 dodano :
- Możliwość wprowadzania dodatkowych informacji o punktach granicznych
 (oznaczenie źródłowe, kod stabilizacji, żródło danych o położeniu,
 i błąd położenia względem osnowy) - zgodnie z rozporządzeniem MRRiB
 w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.
 Opcja dostępna jest po wejściu do dopisywania nowych lub modyfikacji
 istniejących punktów. Dotychczasowe okno podzielone zostało na dwie
 zakładki: dane podstawowe i dane opisowe. Po wejściu do zakładki dane
 opisowe aby uaktywnić możliwość gromadzenia dodatkowych danych należy
 wybrać pozycję 'Utwórz tablicę danych opisowych' (operacja jednorazowa).
 Zgromadzone dodatkowe informacje dostępne są zawsze w opcji przeglądania
 punktów - informacja o wskazanym punkcie. 

- Możliwość eksportu i importu dodatkowych danych dotyczących punktów.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

======================================================================
  AKTUALIZACJA MODUŁU KONWERSJI RASTRÓW - RASGRAPH.DLL
======================================================================
Użytkownicy programu EWMAPA mogą pobrać nowy moduły konwersji obrazów
rastrowych. Archiwum samorozpakowujące RAS_TIFF.EXE zawieraja dwa
pliki: RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL.
Pliki po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece
z programem EWMAPA.

UWAGA: Aktualizacja ta dotyczy wszystkich wersji programu EWMAPA dla WIN,
począwszy od v. 1.0. 

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.06
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.06.

W uaktualnieniu do wersji 1.06 zmianom uległy moduły:

- ZAMÓWIENIA -> ZESTAWIENIA
- MENU GŁÓWNE -> opcja DODATKOWE
- OPERATY PRAWNE -> KONFIGURACJA
- OPERATY -> SZKICE

oraz dodano:

- MODUŁ ZUD, WERSJA ROBOCZA : Udostępniono roboczą wersję formatki ZUD
w celu uzyskania sugestii dotyczących finalnej postaci tego modułu.
W obecnej wersji moduł ZUD NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA. 

W celu udostępnienia funkcji tego modułu należy nadać do niego prawa
w opcji Baza-> Autoryzacja klikając na przycisk 'Prawa' i zaznaczając
opcje związane z ZUD-em. 

Docelowo będzie zrealizowane połączenie modułów ZUD i KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ,
analogiczne do relacji KERGU z DZIENNIKIEM ZAMÓWIEŃ. 

Funkcjonalność ZUD-u jest w dużej części taka sama jak modułu KERG.
Dotyczy to przeglądania danych, zakładania filtrów, zakresu rastrowego,
raportów (uwzględniają założony filtr). Odpowiednikiem katalogu WYTYCZNE
dla Kergu jest katalog WYTYCZUD. Po rozpakowaniu 'OsrFiles.exe' w katalogu
WYTYCZUD powinien się znaleźć plik 'Opi_txt.txt' z przykładami wpisów
jakich można używać przy generowaniu 'opinii', która odpowiada 'wytycznym'
w Kergu. Czekamy na Państwa opinie dotyczące tego nowego modułu.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dokonanych począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  NOWE WZORCE DO PROGRAMU OŚRODEK DLA WINDOWS
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej OŚRODKA dla WINDOWS można pobrać archiwum
zawierające wzorce nowych zestawień, które pojawiły się w systemie 
OŚRODEK od momentu rozpoczęcia dystrybucji wersji 1.00
Archiwum zawiera pliki '92ROBOFA.ATX', '95WYSTAW.ATX' oraz '96REJFAK.ATX'
w katalog u WZORCE oraz tworzy katalog WYTYCZUD i przykładowy plik opinii
ZUD (odpowiednik wytycznych z Kergu).
Dodany został także między innymi wzorzec 9Ir_noFV.atx - Rozliczone
a nie zafakturowanie zlecenia (Menu : Zamówienia -> Zestawienia).
Ponadto archiwum zawiera zaktualizowany plik 'Wzorce.ini', który decyduje
o wyglądzie 'drzewa plików' widocznego przy otwieraniu raportu w Artist5.

Szczegółowy opis znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU ARTIST
======================================================================
Program artist.exe to edytor, który służy do redagowania wzorców do
zestawień w systemie OŚRODEK dla Windows. Jest on dostarczany użytkownikom
wraz z wersją instalacyjną programu OŚRODEK. Do programu dołączona jest
pełna instrukcja obsługi w języku angielskim, natomiast dokument ART_STR.DOC
(który można pobrać ze strony pomocy technicznej OŚRODKA dla WINDOWS)
zawiera opis podstawowych operacji, które mogą być przydatne w trakcie
edycji wzorców, opracowanych przez twórców programu OŚRODEK lub tworzenia
dodatkowych wzorców. Dokument zapisany jest w formacie MS WORD.

======================================================================
  INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU EWOPIS v. 2.50
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej dla programu EWOPIS można pobrać zestaw
programów narzędziowych dla wersji 2.50.

Są to programy:
EWOP2SWG.EXE - eksportujący bazy systemu EWOPIS do formatu SWING
SWG2EWOP.EXE - importoujący bazy w formacie SWING do systemu EWOPIS
INT_EWOP.EXE - interfejs współpracujący pomiędzy programami EWMAPA i EWOPIS
ADDGMINE.EXE - zakładający puste zbiory dla nowej gminy w EWOPIS-ie

======================================================================
  HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ NA II PÓŁROCZE 2001 ROKU
======================================================================
PPU URBINLEX opublikował harmonogram kursów, jakie odbędą się do końca
bieżącego roku w chorzowskim ośrodku szkoleniowym.

Organizowane będą następujące szkolenia:
- kurs EWMAPA (W) - dla początkujących (3 dni)
- kurs OBIEKTY - uzupełniający dla zaawansowanych (2 dni)
- kurs EWOPIS - dla początkujących (3 dni)
- kurs OŚRODEK (W) - zmiany w stosunku do wersji DOS (2 dni)
- kurs OŚRODEK (W) - dla początkujących (4 dni)
- kurs OŚRODEK DOS - dla początkujących (4dni)
- OŚRODEK - Konsultacje dla administratorów - ten nowy kurs przeznaczony
 jest dla osób, które nadzorują pracę systemu OŚRODEK od strony technicznej,
 informatyków - niekoniecznie geodetów.
 Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia konfiguracji systemu OŚRODEK,
 współpracy z innymi programami pracującymi w Ośrodku Dokumentacji,
 konstrukcji i edycji wzorców wydruków.
 Konsultacje mają charakter otwarty - oczekujemy pytań użytkowników,
 propozycji ewentualnych zmian w programie, konkretnych problemów na
 które będziemy odpowiadać w trakcie spotkania.

Terminy i szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo na naszych stronach.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostały:

- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (Dz.U. 2001.57.603)

- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
 fizycznym w prawo własności. (wraz ze zmianami zgodnie z Dz.U. 2001.72.749)

- Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. (Dz.U. 2001.73.764)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych
 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2001.74.796)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
 i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych
 warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. 2001.78.837)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
 szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu
 informacji o terenie. (Dz.U. 2001.80.866)

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów
 i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali,
 znajdujących się na terenach zamkniętych. (Dz.U. 2001.84.911)

Oraz ujednolicono:

- Ustawę o księgach wieczystych i hipotece. (zgodnie z Dz.U. 2001.63.635)

W najbliższym czasie dodane zostanie tekst Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia,
łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie
lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib
ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. (Dz.U. 2001.86.943)

======================================================================
  NOWA POZYCJA W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodana została:

- Instrukcja Techniczna K-3

======================================================================
  KOLEJNE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Zadajemy dziś Państwu następne pytanie ankietowe.

Pytanie brzmi:

- Czy potrzebna jest wersja programu EWMAPA służąca wyłącznie do
 przeglądania danych tzw. EWMAPA - VIEW ?

Formularz głosowania znajduje się jak zwykle na głównej stronie naszego
serwisu. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszych ankietach.
Mają one na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz potrzebami.

Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.