Wysłano: 31 października 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 47 - 31 października 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.08
* Aktualizacja modułu interpolacji warstwic
* Aktualizacja filtra do szrafury konturów klasyfikacyjnych
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.08
* Nowy wzorzec do programu OŚRODEK dla WINDOWS
* Aktualizacja programu interfejsu - OSRODEK.DLL
* Uzupełnienie danych KERG o archiwum z wersji DOS
* Upgrade programu BANK OSNÓW dla WINDOWS do wersji 1.06
* Program EWOPIS v. 2.60
* Programy narzędziowe do EWOPIS-u v. 2.6x
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.08
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.07.

W uaktualnieniu do wersji 4.08 dodano:
- Nową kategorię w operatach - ZUD. 
- Możliwość dodania przedrostka przed numerem punktów, działek i konturów
 zgodnie z rozporządzeniem MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
- Poprawiono zrzut działek na warstwy (zgodnie z opcjami wybranymi do
 wizualizacji). 

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

======================================================================
  AKTUALIZACJA MODUŁU INTERPOLACJI WARSTWIC
======================================================================
Najnowsza aktualizacja wyeliminowała problem widoczności okienek
(wzajemnego błędnego przesłaniania się). 

UWAGA: Aktualizacja ta dotyczy tylko użytkowników programu EWMAPA 4.

======================================================================
  AKTUALIZACJA FILTRA DO SZRAFURY KONTURÓW KLASYFIKACYJNYCH
======================================================================
Najnowsza aktualizacja wyeliminowała problem widoczności okienek
(wzajemnego błędnego przesłaniania się). 

Aktualizacja ta dotyczy wszystkich użytkowników programu EWMAPA dla WINDOWS.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.08
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.08.

W uaktualnieniu do wersji 1.08 zmianom uległy moduły:
- KERG, WYTYCZNE
- KERG, formatka 'Zmiana daty przyjęcia operatu dla roboty'
- OPERATY PRAWNE, zakres działkowy
- KONFIGURACJA
- ZAKRES RASTROWY
- ZAMÓWIENIA, wzorzec faktury z SWWKU
- OPERATY, SZKICE

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  NOWE WZORCE DO PROGRAMU OŚRODEK DLA WINDOWS
======================================================================
W wewrsji 1.08 dodano nowy wzorzec faktury pełnej z polem SWWKU.
Plik wzorca nosi nazwę 'C1SWWKU.ATX'. 

Szczegółowy opis i wzorzec do pobrania znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  AKTUALIZACJA PROGRAMU INTERFEJSU - OSRODEK.DLL
======================================================================
Poprawiono działanie interfejsu pośredniczącego między Ośrodkiem
i EWMAPĄ. Na stronie zawierającej zaktualizowany interfejs dodaliśmy
przykładowe ekrany ilustrujące działanie interfejsu.

Szczegółowy opis oraz interfejs znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
  UZUPEŁNIENIE DANYCH KERG O ARCHIWUM Z WERSJI DOS
======================================================================
Przygotowaliśmy programy umożliwiające uzupełnienie danych KERG systemu
OŚRODEK WINDOWS o dane archiwalne systemu OŚRODEK DOS.

Zestaw dwóch programów wraz z instrukcją obsługi można pobrać ze stron
pomocy technicznej dla OŚRODKA WINDOWS.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DLA WINDOWS DO WERSJI 1.06
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.06

W uaktualnieniu do wersji 1.06 dodano możliwość zaznaczania, wydruków
i eksportów punktów sekcjami na podstawie numeru punktu jak i po współrzędnych
układu 1965. Dodane zostały także nowe, przykładowe wzorce wydruku
punktów osnowy sekcjami.

======================================================================
  PROGRAM EWOPIS V. 2.60
======================================================================
Rozpoczęliśmy dystrybucję nowej wersji programu EWOPIS - 2.60.
Wersja ta jest kolejną wersją DOS-ową dostosowującą program do wymogów
nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany:
- w liście władających zrobienie wydruku władających (wykwlad.ewo),
- klasoużytki.

Szczegółowy opis zmian w tym zasady zaliczania do grup i podgrup rejestrowych
znajduje się działach AKTUALNOŚCI oraz PROGRAMY.

Użytkownicy programu EWOPIS 2.5x mogą w ramach trwającej licencji zwrócić
się do nas pisemnie (list, fax, e-mail) o bezpłatną aktualizację do wersji 2.60

Przesłanie wersji 2.60 użytkownikom wersji 2.13 i wcześniejszych będzie
związane z jednorazową opłatą za upgrade do programu EWOPIS w kwocie
500 PLN brutto - przy pierwszej aktualizacji (dla gmin nie prowadzących
operatu ewidencyjnego, a korzystających tylko z podglądu - 100 PLN brutto).
Kolejne wersje programu EWOPIS (dla DOS) - do momentu pojawienia się
programu w wersji dla WINDOWS, udostępniane będą bezpłatnie na pisemny
wniosek użytkownika wersji 2.60.

======================================================================
  PROGRAMY NARZĘDZIOWE DO EWOPIS-U V. 2.6X
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej dla programu EWOPIS można pobrać nowy
zestaw programów narzędziowych do wersji 2.6x.

Są to programy:
EWOP2SWG.EXE - eksportujący bazy systemu EWOPIS do formatu SWING
SWG2EWOP.EXE - importujący bazy w formacie SWING do systemu EWOPIS
INT_EWOP.EXE - interfejs współpracujący pomiędzy programami EWMAPA i EWOPIS
ADDGMINE.EXE - zakładający puste zbiory dla nowej gminy w EWOPIS-ie

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostały:

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów o ogłoszeniu Koncepcji polityki
 przestrzennego zagospodarowania kraju (M.P. 2001.26.432)

- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji
 publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów
 dotyczących geodezji i kartografii (Dz.U. 2001.101.1090).

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg
 wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001.102.1122).

- Ustawa o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności
 nieruchomości (Dz.U. 2001.113.1209).

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.