Wysłano: 3 grudnia 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 48 - 3 grudnia 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Promocyjna sprzedaż programu EWMAPA 4 i kluczy sprzętowych
* Upgrade EWMAPY do wersji 4.09
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.09
* Aktualizacja programu interfejsu - OSRODEK.DLL
* Harmonogram kursów i szkoleń na I półrocze 2002 roku
* Nowa pozycja w dziale ARCHIWALIA
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Nowe pozycje w dziale ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH

======================================================================
  PROMOCYJNA SPRZEDAŻ PROGRAMU EWMAPA 4 I KLUCZY SPRZĘTOWYCH
======================================================================
W tym roku GEOBID Spółka z o.o. obchodzi dziesięciolecie swego istnienia.
Również 10 lat liczy sobie jeden z naszych produktów - program EWMAPA.
Jako użytkownicy tego programu wpływaliście Państwo na jego stały
i ukierunkowany rozwój. Bardzo dziękujemy za współpracę z naszą firmą,
dzięki której produkt jest stale rozwijany w oczekiwanym przez Państwa kierunku.
Ogłaszamy promocję związaną z naszym jubileuszem i jubileuszem programu EWMAPA.
Promocja przeznaczona jest zarówno dla naszych nowych klientów - polega
na nieodpłatnym dodaniu klucza do wektoryzacji z podkładu rastrowego
dla jednostek organizacyjnych kupujących program EWMAPA 4 po raz pierwszy,
jak również przeznaczona jest także dla obecnych użytkowników programu
EWMAPA, którym proponujemy nabycie kluczy sprzętowych po preferencyjnych cenach.

Informacje na temat szczegółów promocji (regulamin oraz ceny) znajdą
Państwo na naszych stronach w dziale Aktualności oraz w Cenniku.

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.09
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.09.

Uaktualnienie do wersji 4.09 zawiera poprawki drobnych błędów zgłoszonych
przez użytkowników. Zmieniony został także sposób sortowania rastrów
w eksploratorze, zamiast dotychczasowj kolejności alfabetycznej zastosowano
kolejność wg. odczytu.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 znajduje się
na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.09
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.09.

W uaktualnieniu do wersji 1.09 zmianom uległy moduły:
- ZASÓB->DZIAŁKI,
- ZUD,
- SŁOWNIKI: OSÓB, ULIC, MIEJSCOWOŚCI.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  AKTUALIZACJA PROGRAMU INTERFEJSU - OSRODEK.DLL
======================================================================
Poprawiono działanie interfejsu pośredniczącego między Ośrodkiem
i EWMAPĄ. Na stronie zawierającej zaktualizowany interfejs dodaliśmy
przykładowe ekrany ilustrujące działanie interfejsu.

Szczegółowy opis oraz interfejs znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
  HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ NA I PÓŁROCZE 2002 ROKU
======================================================================
PPU URBINLEX opublikował harmonogram kursów, jakie odbędą się w pierwszej
połowie przyszłego roku w chorzowskim ośrodku szkoleniowym.

Organizowane będą następujące szkolenia:
- kurs EWMAPA (W) - dla początkujących (3 dni)
- kurs OBIEKTY - uzupełniający dla zaawansowanych (2 dni)
- kurs EWOPIS - dla początkujących (2 dni)
- kurs OŚRODEK (W) - zmiany w stosunku do wersji DOS (2 dni)
- kurs OŚRODEK (W) - dla początkujących (4 dni)
- OŚRODEK - Konsultacje dla administratorów - ten nowy kurs przeznaczony
 jest dla osób, które nadzorują pracę systemu OŚRODEK od strony technicznej,
 informatyków - niekoniecznie geodetów.
 Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia konfiguracji systemu OŚRODEK,
 współpracy z innymi programami pracującymi w Ośrodku Dokumentacji,
 konstrukcji i edycji wzorców wydruków.
 Konsultacje mają charakter otwarty - oczekujemy pytań użytkowników,
 propozycji ewentualnych zmian w programie, konkretnych problemów na
 które będziemy odpowiadać w trakcie spotkania.

Terminy i szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo na naszych stronach.
Zaktualizowano także formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu na 2002 rok.
Jednocześnie informujemy, że po wprowadzeniu na rynek programu EWOPIS dla
WINDOWS zorganizowane zostaną dodatkowe, odpowiednie bloki szkoleniowe.

======================================================================
  NOWA POZYCJA W DZIALE ARCHIWALIA
======================================================================
W dziale Archiwalia dodaliśmy pozycję - INSTRUKCJA KATASTRALNA II.
II Pruska Instrukcja Katastralna w języku polskim jest trudno dostępna
i w środowisku geodezyjnym mało znana.
A warto ją znać, gdyż precyzyjnie reguluje dziedzinę nieco wynaturzoną
w rozporządzeniu ewidencyjnym z bieżącego roku (o ile zostanie uznane
za obowiązujące!).
W dodatku instrukcja wprowadzona do dalszego stosowania w roku 1946
przez były Główny Urząd Pomiarów Kraju ciągle jeszcze obowiązuje tam,
gdzie nie wprowadzono w życie innych uregulowań i w zakresie nie
uregulowanym skutecznie innymi przepisami.

Stanowią o tym artykuły:
- 12 ust.1 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym
 i budynkowym (Dz.U.R.P. Nr 61, poz.344 z dnia 29.IX.1947 r.),
- 14 ust.3 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków 
 (Dz.U. z dnia 15.II.1955 r. Nr 6, poz.32; zm.: Dz.U. z 1974 r. Nr 22, poz.131),
- 59 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r,
 (Dz.U.Nr 30 z dnia 26 maja 1989 r., poz.163 z późn. zmianami).

Ponieważ jednak wykorzystywanie zapisów instrukcyjnych uzależnione jest
od kontekstu, zamieszczamy je w wersji tylko do odczytu, zachęcając do
kontaktu z nami.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
Zmianie uległy:

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2000.100.1086) zgodnie
 ze zmianami wynikającymi z Dz.U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229
 oraz Nr 125 poz. 1363,

- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 (Dz.U. 2001.57.603) zgodnie ze zmianami wynikającymi z Dz.U. Nr 115,
 poz. 1229 i Nr 122 poz. 1323.

Dodane zostały także:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
 ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 (Dz.U. 2001.124.1361),

- Ustawa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt
 gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001.125.1363),

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa
 Infrastruktury (Dz.U. 2001.122.1326),

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa
 Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
 (Dz.U. 2001.122.1327),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
 działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2001.122.1336),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie
 nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
 (Dz.U. 2001.122.1347).

Obowiązujące do tej pory rozporządzenia przesunięte zostały do działu
ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH.

W minionym czasie wiele aktów prawnych znajdujących się w naszym dziale
uległo zmianom, będziemy starali się na bieżąco je aktualizować, tak by
teksty prezentowane przez nas były ujednolicone.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH
======================================================================
W minionym czasie dodanych zostało wiele nowych "starych" aktów prawnych.

- Dekret o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz.U.R.P. 1945.11.58),

- Dekret Prawo o księgach wieczystych (Dz.U. 1946.57.320),

- Dekret o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz.U. 1948.24.160),

- Dekret o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. 1952.24.162),

- Dekret o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. 1956.25.115),

- Ustawa o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg
 wieczystych (Dz.U. 1964.41.278).

Do aktów tych można także przejść bezpośrednio z działu § LEX § - PRAWO
W GEODEZJI z aktów je odwołujących (patrz np. artykuł 58 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz artykuł 126 ustawy o księgach wieczystych
i hipotece).

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.