Wysłano: 1 marca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 50 - 1 marca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* 22% VAT od licencji na oprogramowanie
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.15
* Aktualizacja programu interfejsu - INT_EWOP
* Pliki potrzebne przy konwersji EWOPIS-u
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  22% VAT OD LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
======================================================================
Informowaliśmy Państwa już w dziale AKTUALNOŚCI o planach Ministerstwa
Finansów co do wprowadzenia podatku VAT od udzielania licencji na
programy komputerowe. Wiadomo już, że ustawa nowelizująca podatek VAT
czeka na podpis Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej
podpisania. Od tego momentu także cennik naszego oprogramowania ulegnie
zmianie i stanie się cennikiem netto, do którego trzeba będzie doliczyć
22% podatku VAT.
Do czasu nowelizacji nasz cennik pozostaje bez zmian.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.15
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.15.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115
z dnia 21 grudnia 2000 r. poz. 1209) - opłaty podlegają corocznie,
z dniem 1 marca, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do roku poprzedzającego
miniony rok, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.
(Mon. Pol. Nr 3, poz. 75) czytamy: "... ogłasza się, iż średnioroczny
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r. w stosunku
do 2000 r. wyniósł 5,5%."

Zatem należy przemnożyć aktualne cenniki w systemie OŚRODEK przez
współczynnik 1,055.

UWAGA ! Przed wykonaniem tej operacji prosimy zaktualizować program
do wersji 1.15, w której usunięto pewne usterki, jakie mogą wystąpić
przy przemnażaniu cenników.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  AKTUALIZACJA PROGRAMU INTERFEJSU - INT_EWOP
======================================================================
Użytkownicy programu EWOPIS mogą pobrać najnowszą wersję programu
interfejsowego łączącego programy EWOPIS i EWMAPA - INT_EWOP.
Najnowsza wersja interfejsu umożliwia dokonanie wyboru osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych bezpośrednio ze słownika (klawisz F2).
Program do pobrania ze strony pomocy technicznej dla EWOPIS-u.

======================================================================
  PLIKI POTRZEBNE PRZY KONWERSJI EWOPIS-U
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej dla EWOPIS-u można pobrać archiwum KONW-270.ZIP
zawierające trzy pliki, które potrzebne są do przeprowadzenia konwersji
programu EWOPIS z wersji 2.50 i wcześniejszych,
- plik OLDNEW.FU dodany został w wersji 2.10 i zawiera słownik
 przemianowań na nowe funkcje budynków, 
- pliki STI.DBF oraz STI.FPT dodane zostały w wersji 2.50 i zawierają
 statuty osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.
Pliki po pobraniu i rozpakowaniu należy przed dokonaniem konwersji
przekopiować do kartoteki z programem RG.EXE.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostało:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań,
 jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin. 
 (Dz.U. 2001.153.1775),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stosowanych
 w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków
 zabudowy i zagospodarowania terenu. (Dz.U. 2002.1.12),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu
 Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. (Dz.U.2002.10.95),
- Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu
 Ministerstwu Infrastruktury. (M.P.2002.3.59)

Obowiązujące do tej pory rozporządzenia przesunięte zostały do działu
ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.