Wysłano: 6 maja 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 53 - 6 maja 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 4 do wersji 4.11
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.02 oraz nowe wzorce
* Upgrade programu OŚRODEK dla Wykonawcy do wersji 1.01
* Upgrade programu BANK OSNÓW do wersji 1.08
* Poprawkowy upgrade programu OŚRODEK do wersji 1.17
* Kłopoty z kluczami HASP pod WINDOWS XP - rozwiązanie
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Kolejne pytanie ankietowe

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 4 DO WERSJI 4.11
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.11.

Uaktualnienie do wersji 4.11 zawiera poprawki usterek zauważonych
i zgłoszonych przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz forum dyskusyjnego: http://www.geobid.com.pl/programy/for_win.htm

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 znajduje się
na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.02 ORAZ NOWE WZORCE
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.02.

W uaktualnieniu do wersji 2.02 zmianom uległy moduły:

- SŁOWNIK OSÓB,
- MENU GŁÓWNE - OPCJA DODATKOWE,
- WYDRUK FAKTURY, RACHUNKU - NOWE WZORCE,
- KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ,
- MAPY DRUKOWANE,
- KONFIGURACJA - NOWE OPCJE,
- KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ,
- ZAKRES RASTROWY, KMZ,
- KERG, ZAMÓWIENIA.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję ośrodka dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK DLA WYKONAWCY DO WERSJI 1.01
======================================================================
UWAGA: OŚRODEK dla Wykonawcy w wersji 1.01 jest przeznaczony do współpracy
z wersją ośrodka 'pełnego' 2.02 lub nowszą ze względu na:

- modyfikację struktury (równolegle w obydwu ośrodkach) systemowego
 słownika osób,
- dodatkowe akcje podejmowane w Ośrodku Dokumentacji procesie importu
 pliku *.rob do KERGu w przypadku rozbieżności pól 'oświadczenie'
 i 'osoba upoważniona do odbioru faktury'

W uaktualnieniu do wersji 1.01 zmianom uległy moduły:

- SŁOWNIK OSÓB,
- KERG,
- RAPORTY.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DO WERSJI 1.08
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.08

W uaktualnieniu do wersji 1.08 zawiera:

- poprawki przy eksporcie punktów z opisami topograficznymi,
- zmiany związane z możliwościami w przyszłej wersji EWMAPY (wybieranie
 osnów przez dowolny obszar).

Opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 znajduje się
na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  POPRAWKOWY UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK DO WERSJI 1.17
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.17.

Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi o dalszym rozwoju programu
wyłącznie w wersji 2 niniejsza aktualizacja zawiera poprawki usterek
zauważonych i zgłoszonych przez użytkowników programu.

======================================================================
  KŁOPOTY Z KLUCZAMI HASP POD WINDOWS XP - ROZWIĄZANIE
======================================================================
Sygnalizowane przez użytkowników programu EWMAPA problemy z kluczami
HASP użytkowanymi na komputerach wyposażonych system operacyjny WINDOWS XP
można rozwiązać pobierając z naszych stron WWW najnowszy zestaw sterowników
do ww. kluczy, które są certyfikowane przez Microsoft i posiadają wsparcie
dla systemu XP. Oprócz sterowników znajduje się tam również najnowszy
program diagnostyczny przydatny w razie kłopotów z kluczami.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie ujednolicone zostały:
- Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U.1994.27.96, zm.: Dz.U.2001.154.1800),
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2000.106.1126, zm.: Dz.U.2001.154.1800),
- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2000.98.1071, zm.: Dz.U.2001.49.509),
- Ustawa o lasach (Dz.U.2000.56.679, zm.: Dz.U.2001.110.1189),
- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego
 osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U.2001.120.1299),
- Rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami
 oraz wód śródlądowych żeglownych (Dz.U.1977.26.110, zm.: Dz.U.2001.115.1229)

oraz dodane zostały:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483, zm.: Dz.U.2001.28.319),
- Ustawa Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93, zm.: Dz.U.2001.145.1638),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
 działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2002.32.302),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów czynności
 technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji
 gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych,
 technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być
 powierzone do wykonania te czynności (Dz.U.2002.37.333),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przekształcenie
 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.1997.157.1037),
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu,
 uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
 (Dz.U.1999.3.16).

Do 15 maja br. ujednolicone zostaną wszystkie akty znajdujące się
w tym dziale oraz znacznemu poszerzeniu ulegnie archiwum aktów prawnych.

======================================================================
  KOLEJNE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Zadajemy dziś Państwu następne pytanie ankietowe.

Pytanie brzmi:

- Jak często odwiedzasz nasze strony internetowe ?

Formularz głosowania znajduje się jak zwykle na głównej stronie naszego
serwisu. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszych ankietach.

Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.