Wysłano: 8 maja 2003 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 62 - 8 maja 2003 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Porządkujemy wysyłkową bazę adresów poczty elektronicznej
* Majowe nowości - programy EWMAPA VIEW i REJAKT
* Promocja zintegrowanego pakietu ewidencji dróg dla gmin wiejskich
* Użytkowanie Wieczyste i Zarząd oraz Dzierżawy dla WINDOWS
* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.13
* Dostępne aktualizacje oprogramowania
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE

======================================================================
  PORZĄDKUJEMY WYSYŁKOWĄ BAZĘ ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ
======================================================================
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144,
poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwracamy się z
zapytaniem, czy wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
i ofert handlowych drogą elektroniczną? Zakazane jest bowiem
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do
oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej. W związku z tym korygując naszą
bazę adresową prosimy Państwa o decyzję wyrażającą lub nie, chęć
otrzymywania takowych informacji.
Zapewniamy iż dane teleadresowe Państwa firmy są i będą przechowywane
zgodnie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa, nie będą wykorzystywane
w inny sposób niż wyżej wymieniona korespondencja i nie będą przekazywane
innym firmom. Pragniemy też Państwa zapewnić, iż będą to wyłącznie
informacje tekstowe przesyłane nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody - prosimy postąpić zgodnie
z opisem znajdującym się na początku naszego biuletynu lub o wysłanie
zwrotnego e-maila o treści: NIE.

By usprawnić procedurę aktualizowania bazy danych, pozwolimy sobie
traktować brak Państwa odpowiedzi w ciągu 14 dni, za wyrażenie zgody.

Niezależnie od powyższej, jednorazowej akcji, w każdej chwili możliwe
jest wypisanie się z naszej bazy danych zgodnie z opisem zawartym na
początku naszego biuletynu.

======================================================================
  MAJOWE NOWOŚCI - PROGRAMY EWMAPA VIEW I REJAKT
======================================================================
Informujemy Państwa, iż w maju 2003 r. rozpoczynamy dystrybucję programów
EWMAPA VIEW oraz REJAKT.

----------------------------------------------------------------------
EWMAPA VIEW - program ten przeznaczony jest dla osób korzystających
wyłącznie z podglądu treści mapy numerycznej - na przykład gminy, którym
starostwo powiatowe udostępnia dane ewidencyjne oraz policja, straż pożarna
lub inne służby ratunkowe posługujące się w pracy mapą.

Program pozbawiony jest możliwości edycyjnych w zakresie baz punktów,
działek, elementów znajdujących się na warstwach i obiektów. EWMAPA VIEW
umożliwia jednak obsługę dowolnie dużych baz oraz posiada mechanizm
współpracy z bazami zewnętrznymi za pomocą interfejsów (w odróżnieniu od
programu Mała EWMAPA). Program pozwala na sporządzanie wydruków, wyrysów,
wyplotów, także w powiązaniu z częściami opisowymi (np. opis i mapa).
W programie udostępniona została możliwość eksportu oraz importu danych
(np. SWDE, DXF, ASCII). Aby możliwy był import danych na warstwy zachowane
zostały opcje zakładania nowych warstw i podwarstw.

Program będzie rozwijany równolegle z pełną wersją programu EWMAPA
- wyłączając opcję, których wersja VIEW nie posiada.

-----------------------------------------------------------------------
REJAKT - Program REJAKT służy do obsługi kancelaryjnej organów gmin
i powiatów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 XII 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz 1319).

Podstawowe funkcje programu:

- rejestracja wszystkich pism przychodzących,
- możliwość skanowania i przechowywania treści pism przychodzących,
- możliwość wielostopniowej dekretacji pism,
- prowadzenie jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organu,
 w powiązaniu z rejestrem pism przychodzących,
- przydzielenie poszczególnych osobom (pracownikom) praw dostępu (brak,
 tylko odczyt, pełna edycja) do akt o określonym symbolu klasyfikacyjnym,
- prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli wykazu,
- edycja pism (decyzji, postanowień ...) w rozbudowanym i wygodnym edytorze,
- możliwość wyszukania sprawy wg różnych jej atrybutów
 (wg wnioskodawcy, daty wpływu, daty wszczęcia itd.),
- archiwizacja wszystkich pism przyporządkowanych do sprawy.

Istotną cechą programu jest możliwość połączenia sprawy z obiektem
terenowym zobrazowanym w programie EWMAPA, programie grafiki komputerowej
systemu STRATEG.

Wdrożenie tego programu ma istotne znaczenie dla sprawności funkcjonowania
kadry kierowniczej, gdyż umożliwia przeglądanie z jednego miejsca (jeśli
takie uprawnienia posiada dana osoba) wszystkich spraw toczących się
i załatwionych w całym urzędzie. Jest to narzędzie, za pomocą którego
można kształtować wizerunek urzędu w oczach interesantów i wyborców.

Wdrożenie programu z jednej strony mobilizuje urzędników do terminowego
załatwiania spraw, z drugiej umożliwia właściwą ocenę ich pracy (ilość
załatwionych spraw, terminowość, złożoność spraw).


Szczegółowe informacje na temat ww. programów
znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI

======================================================================
  PROMOCJA ZINTEGROWANEGO PAKIETU EWIDENCJI DRÓG DLA GMIN WIEJSKICH
======================================================================
Do końca czerwca 2003 r. prowadzimy promocyjną sprzedaż zintegrowanego
pakietu ewidencji dróg dla gmin wiejskich. W skład pakietu wchodzą
programy - EWMAPA VIEW i DROGI.

Szczegółowe informacje znajdują się w CENNIKU

======================================================================
  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I ZARZĄD ORAZ DZIERŻAWY DLA WINDOWS
======================================================================
Informujemy Państwa o rozpoczęciu dystrybucji programów:
UŻW - EWIDENCJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I ZARZĄD
oraz DZIERŻ - REJESTR DZIERŻAW w wersji dla platformy WINDOWS.

-----------------------------------------------------------------------
Program UŻW dla WIDOWS jest programem niezależnym, z jednoczesną kontrolą
danych zawartych w programie EWOPIS dla WINDOWS. Program umożliwia zarówno
prowadzenie kartotek i przypisów opłat za wieczyste użytkowanie,
jak i trwały zarząd.

Podstawowe funkcje programu to:
- rejestracja aktów notarialnych tworzących prawo użytkowania wieczystego
 do nieruchomości lub rejestrujących obrót tym prawem (lub odpowiednio
 rejestracja decyzji oddających nieruchomość w trwały zarząd),
- edycja kartoteki wieczystego użytkowania, polegająca na przeniesieniu
 prawa wieczystego użytkowania na podstawie aktu notarialnego, postanowienia
 sądu itp.,
- rejestracja wraz z edycją i archiwizacją decyzji (pism) zmieniających
 wysokość opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
- przekazywanie opłat (przypisy) do programu finansowo-księgowego
 (windykacji należności),
- kontrola spójności założonych kartotek użytkowania wieczystego czy
 trwałego zarządu z zapisami w ewidencji gruntów i budynków.

Program został tak skonstruowany, by gmina nie prowadząca operatu ewidencji
gruntów i budynków mogła prowadzić kartoteki wieczystego użytkowania,
nie mając podglądu do stale aktualizowanych baz ewidencji gruntów i budynków,
a jedynie podgląd do baz otrzymywanych z powiatu co pewien okres.

-----------------------------------------------------------------------
Program DZIERŻ dla WINDOWS służy do rejestracji, prowadzenia i rozliczania
dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, powiatu i gminy. Jest programem samodzielnym,
ale jego siła ujawnia się we współpracy z innymi programami - elementami
systemu STRATEG: EWOPIS, EWMAPA, WINDYKACJA.

Podstawowe funkcje programu:
- obsługa dzierżaw rocznych, miesięcznych i kilkumiesięcznych (półrocznych,
 kwartalnych itp.),
- prowadzenie kartotek dzierżaw obejmujących wszystkie informacje o dzierżawie,
- wyliczanie opłat za dzierżawę na podstawie cennika,
- generowanie przypisów lub faktur do dzierżaw,
- hurtowy wydruk wygenerowanych faktur dla podmiotów, które sobie tego życzą,
- wydruk zestawień dla księgowości,
- dostosowanie wzorców wydruku do potrzeb użytkownika,
- wbudowany edytor pism kierowanych do dzierżawców (umowy, aneksy itp.),
- przechowywanie pism w bazie danych przy kartotece dzierżawy,
- możliwość importu gotowych pism z innych edytorów,
- współpraca z programem EWOPIS (weryfikacja numeracji i powierzchni działek,
 wgląd do informacji opisowych z ewidencji gruntów, budynków i lokali),
- współpraca z programem EWMAPA (wizualizacja dzierżawionych działek),
- eksport przypisów i faktur do windykacji należności lub systemu
 finansowo-księgowego.

UWAGA - do końca czerwca obowiązuje promocyjna, obniżona o 40% cena
zakupu programów UŻW i DZIERŻ.

Szczegółowe informacje na temat ww. programów
znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI i CENNIKU

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.13
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.13.

W uaktualnieniu do wersji 5.13 dodane zostały:

- wyświetlanie dodatkowego symbolu punktu osnowy z BANKU OSNÓW wg stanu
 stabilizacji (dla BANKU OSNÓW od wersji 1.10),
- konwersja rastrów z formatu CIT.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  DOSTĘPNE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA
======================================================================
Zwracamy Państwu uwagę na aktualne wersje aktualizacji oprogramowania,
które dostępne są bezpośrednio z naszych stron WWW:

EWMAPA - 5.13
EWOPIS - 1.18
BANK OSNÓW - 1.10
OŚRODEK - 2.14

Na początku przyszłego tygodnia dostępna będzie nowa aktualizacja
programu EWOPIS ( do wersji 1.19) zawierająca nowy zestaw wzorców.

Zachęcamy do regularnego aktualizowania posiadanego oprogramowania.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały:

- Instrukcja Techniczna K-1 (1981)
- Wytyczne Techniczne K-1.3
- Wytyczne Techniczne K-1.4
- Wytyczne Techniczne K-1.5
- Wytyczne Techniczne K-1.6

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.