Wysłano: 10 lipca 2003 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 64 - 10 lipca 2003 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie adresu na jaki otrzymałeś biuletyn do formularza
"Lista mailingowa", który znajduje się na głównej stronie naszego
serwisu, następnie zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij
tę informację do nas. Adres zostanie usunięty z listy wysyłkowej.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.23
* OŚRODEK 3 dla WINDOWS
* OŚRODEK 2 dla WYKONAWCY
* Współpraca programów OŚRODEK 3 - EWMAPA VIEW

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.23
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.23.

W programie EWOPIS w wersji 1.23 :

Program EWOPIS wersja 1.23:
- Zmodyfikowano procedurę eksportu do SWDE uwzględniając uwagi użytkowników
 po kontroli pliku SWDE programem V-SWDE
- W słowniku osób fizycznych umożliwiono łączenie osób występujących
 w małżeństwach 
- Dodano zmienne _DzKwA, _DzKwB w zawiadomieniu o zmianie umożliwiające
 wydruk dokumentów RPWL przed i po zmianie 
- Poprawiono zauważone usterki:
 - wyszukiwanie w słowniku wnioskodawców, 
 - możliwość usuwania użytków i adresów działek w trybie zarządzania, 
 - uwzględnianie udziału zapisanego w postaci ułamka dziesiętnego w
  procedurze kontrolującej sumę udziałów - opcja Plik › Prawa związane.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

UWAGA !!! Niniejszy upgrade programu EWOPIS przeznaczony jest dla wersji
pełnych oraz wersji dla gmin.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  OŚRODEK 3 dla WINDOWS
======================================================================
Rozpoczęliśmy dystrybucję nowej wersji systemu OŚRODEK.
Najważniejsze zmiany w systemie w stosunku do wersji 2.x to:

- Nowy rozbudowany edytor wytycznych w KERG i ZUD (identyczny jak w
 programach Ewopis, Użytkowanie Wieczyste, Dzierżawy, Rejakt, kompatybilny
 z dotychczasowymi wzorcami). 
- Możliwość skanowania, przechowywania i eksportu skanowanych dokumentów
 w programie Ośrodek dla Wykonawcy. 
- Możliwość ładowania zeskanowanych dokumentów z programu Ośrodek dla
 Wykonawcy do systemu Ośrodek
- Nowy sposób przyjmowania operatów (równolegle do istniejącego dotychczas)
 - w czasie przyjmowania operatu widoczna jest pełna formatka modułu
 przyjmowanego operatu. 
- Hurtowe usuwanie osób niepowiązanych ze słownika - specjalny przycisk
 '-' w słowniku osób. 
- Rejestr udostępnienia danych osobowych. 
- Wprowadzenie nowego sposobu sprzedaży map drukowanych - rodzaj ceny 'U'
 - bez zdejmowania ze stanu magazynu (np. w celu udostępnienia godła). 
- Specjalny dodatkowy program umożliwiający wydanie bazy Wykonawcy w celu
 uzupełnienia operatów prawnych poza siedzibą ośrodka i załadowanie tych
 operatów do bazy głównej. 

Opis wszystkich zmian wraz z przykładowymi ekranami dostępny jest na
stronach internetowych w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
  OŚRODEK 2 DLA WYKONAWCY
======================================================================
Wraz z nową wersją systemu OŚRODEK udostępniamy nowy program dla wykonawców.
Ośrodek dla Wykonawcy w wersji 2 jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji.
Istotną nowością w wersji 2 Ośrodka dla Wykonawcy, jest operacja dołączania
dokumentów opisowych do wybranej roboty. Do każdej pozycji z listy robót
można dołączyć żądaną ilość dokumentów w postaci tekstu i grafiki.
Dokumenty te są przechowywane w postaci pliku 'rastry.dan' w odpowiednim
(do wybranej przy logowaniu bazy) podkatalogu kartoteki 'PODGiK'.
Niezarejestrowany Ośrodek dla Wykonawcy wyświetla okno dialogowe procesu
rejestracji, w którym podany jest identyfikator, a użytkownik proszony
jest o podanie kodu rejestracji.
Kod ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając
formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Ośrodka dla Wykonawcy.
W formularzu trzeba podać wymagane dane, w tym identyfikator wyświetlany
przez Ośrodek dla Wykonawcy przy pierwszym uruchomieniu.

======================================================================
  WSPÓŁPRACA PROGRAMÓW OŚRODEK 3 - EWMAPA VIEW
======================================================================
System OŚRODEK 3 w pełni współpracuje z programem EWMAPA VIEW umożliwiąc
wizualizację oraz edycję zakresów rastrowych robót oraz wizualizację
zakresów działkowych. Program EWMAPA VIEW można zatem z powodzeniem
wykorzystywać w ośrodkach dokumentacji, gdzie mapa numeryczna prowadzona
jest w innym systemie niż EWMAPA. Jako podkład mapowy można zastosować
dane zaimportowane z SWDE, DXF lub obrazy rastrowe (np. może to być
zeskanowana mapa zasadnicza lub topograficzna).
Warto zwrócić uwagę na to, że EWMAPA w tym także wersja VIEW umożliwia
import skalibrowanych rastrów TIFF oraz CIT.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.