Nowości w Prawie geodezyjnym i kartograficznym (źródło: GISPOL)

 pdf Aktualny stan prawa geodezyjnego

(K) Konstytucja RP
(U) Prawo geodezyjne
  Tabela kompetencyjna
  Lista kompetencyjna
(U) Scalanie i wymiana gruntów
(U) Księgi wieczyste i hipoteka
(R) Prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
(R) Koszty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych
(R) Wysokość opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
(R) Rozgraniczanie nieruchomości
(R) Scalanie i podział nieruchomości
(R) Opracowania i czynności geodezyjne w budownictwie
(R) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
(R) Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
(R) Ochrona znaków geodezyjnych
(R) Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie systemów i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz
(R) Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP
(R) Ewidencja gruntów i budynków
(Z) Ewidencja gruntów
(R) Sposób wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków
(R) Wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
(R) Szczegółowe zasady i tryb założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
(R) Materiały stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposób i tryb ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu
(R) Materiały stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie wymaga zezwolenia
(R) Materiały geodezyjne i kartograficzne oznaczane klauzulą "poufne"
(R) Klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(R) Rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa
(R) Warunki przejęcia zasobu geodezyjnego przez gminy
(R) Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(R) Ewidencjonowanie przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa
(R) Tryb postępowania przy ustalania granic gmin
(R) Tryb postępowania przy ustalania granic powiatów
(R) Państwowy system odniesień przestrzennych
(R) Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
(R) Klasyfikacja gruntów
(R) Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym