Licznik

WINDYKACJA dla WINDOWS

STRONA POMOCY TECHNICZNEJ


 Lista aktualnych pozycji: 
 1. Uaktualnienie programu WINDYKACJA 3   Pobierz
 2. Uaktualnienie programu WINDYKACJA 2   Pobierz
 3. Uaktualnienie programu WINDYKACJA   Pobierz


 1. Dyskietka Uaktualnienie programu WINDYKACJA 3 dla WINDOWS do wersji 3.05 (1 361 030 B) 30.11.2012
 2. Uaktualnienie do wersji 3.05 zawiera następujące zmiany:

  1. Integracja z programem Ekokosz 2.

  2. Rejestracja należności

   • wprowadzono możliwość wydruku aktualnego, widocznych lub wszystkich rekordów od aktualnej osoby w formie kartoteki - plik ze wzorcem 15wzor_305.atx,

   • dodano pole Szczegóły - niektóre programy współpracujące do każdej faktury / przypisu mogą eksportować szczegółowe dane np. na temat położenia, czy szczegółów umowy - dane te są teraz widoczne, z możliwością edycji lub wyszukiwania po fragmencie nazwy.

  3. Wprowadzono nowe zestawienie - Wykaz wpłat wg źródeł. Umożliwia ono pogrupowanie kwot wpłat do źródeł. Program oblicza kwotę netto i VAT od wpłaty zakładając proporcjonalność wpłaty tych kwot - na podstawie proporcji danych (Kwota_vat z dokumentu /Kwota brutto z dokumentu)* Kwota wpłaty. W celu skorzystania z raportu, pliki ze wzorcami 2Hwzor305.atx oraz 2Hwzor305_b.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  4. W okienku opcji programu (menu Plik | Ustawienia) dodano nową zakładkę - KP, na którą przeniesiono opcje związane z wystawianiem KP - wzorzec numeru oraz proponowana liczba egzemplarzy. Do zakładki tej dodano nowe opcje KP - definiowane teksty, które można umieszczać na kolejnych odcinkach tego samego KP (np. informacja dla kogo przeznaczony jest konkretny odcinek).

  5. Zestawienie Obroty wg osoby - kartoteka - wprowadzono nową opcję - dla zestawienia dłużników oraz nadpłat można teraz pominąć, albo wykazać zadłużenia bądź nadpłaty powyżej / poniżej określonej kwoty

  6. Dodano nowe wzory wydruku kwitów KP:

   • 11krótki.atx - zawiera wyłącznie podsumowane osobno należności główne oraz odsetki,

   • 11szeroki.atx - w pozycji KP nazwa źródła bazy danych,

   • 11tytul.atx - w pozycji KP pole tytuł.

  7. Wprowadzono możliwość wydruku na nowej stronie nieparzystych egzemplarzy KP.

  W celu użycia pliki ze wzorcami należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE


  Uaktualnienie do wersji 3.04 zawierało następujące zmiany:

  1. Integracja z programem Zajęcie pasa drogowego.

  2. Udoskonalenie modułu kasowego:

   • wprowadzenie opcji Blokować wcześniejsze raporty kasowe (menu Plik | Ustawienia | Daty) - po jej zaznaczeniu w kasie można edytować dane wyłącznie w ramach ostatniego raportu kasowego, nie można przyjmować wpłat gotówkowych z pominięciem raportu kasowego,

   • wprowadzenie możliwości automatycznego wpisania kwoty łącznej KP na podstawie sumy wpłat cząstkowych.

  3. Nowy przycisk przy rozliczaniu wpłat - pozwala przejść z pominięciem słownika osób do należności, od wybranej wcześniej osoby.

  4. Przyspieszono działanie niektórych zestawień - bilansowego, obroty wg osoby kartoteka, obroty wg osoby - analityczne.

  5. Wprowadzono kilka drobnych ułatwień edycyjnych.

  6. Zaktualizowano program do podglądu raportów QRP.EXE, dodano możliwość przechodzenia do dowolnej strony raportu.


  Uaktualnienie do wersji 3.03 zawierało następujące zmiany:

  1. Udoskonalenie procedury podpowiadania nowego numeru WB/KP przez dodanie filtra na wzorzec numeru podczas poszukiwania ostatniego numeru.

  2. Poprawienie zaokrąglania w procedurze obliczającej VAT dla bardzo dużych kwot.

  3. Rozszerzenie możliwości filtrowania należności - filtrowanie wg dokumentu, zamówienia/kartoteki, tytułu.

  4. Dodanie nowych możliwości generowania przeksięgowania - przeksięgowanie dla zgodnych zamówień/kartotek oraz grupowanie wszystkich przeksięgowań od jednej osoby w ramach jednego dokumentu.

  5. Wprowadzenie obsługi dokumentów typu PJ (przypisy jednorazowe) - w celu kompatybilności z programem Umowy.


  Uaktualnienie do wersji 3.02 zawierało następujące zmiany:

  1. Opcje konfiguracyjne programu z zakładek Ogólne, Daty, Druki IPS zapamiętywane są obecnie w bazie danych programu (wcześniej pamiętane były w Registrach na komputerze)

  2. Przyspieszenie zestawień Obroty wg dokumentów, Obroty wg osoby (widoczne na większych bazach danych)

  3. Bardziej zintegrowano program z modułem Strateg_SEC - dane nowego użytkownika pobierane są z tego modułu

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 3.01 zawierało następujące zmiany:

  1. W opcji Rejestracja wpłat gotówkowych | KP bez przypisów umożliwiono wprowadzenie kwoty odsetek.

  2. Podczas rozliczania wpłat gotówkowych, jeśli w okienku Rejestracja wpłat gotówkowych wprowadzono źródło danych, źródło to jest proponowane podczas rozliczania wpłat.

  3. Podpowiadanie ostatnio wprowadzonego rekordu także w trybie automatycznego dopisywania rekordów podczas rozliczania wpłat.


  Uaktualnienie do wersji 3.00 zawierało następującą zmianę:

  1. Dodano nowe stawki VAT. W obecnej chwili system obsługuje stawki: 0, 3, 5, 7, 8, 22, 23, np i zw.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  W celu uaktualnienia programu WINDYKACJA 3 należy:

  1. Pobrać plik WINDYK.UPG z naszego serwera.
  2. Skopiować pobrany plik do katalogu z programem WINDYKACJA. Podczas instalacji program WINDYKACJA instaluje się domyślnie w kartotece C:\PROGRAM FILES\WINDYKW
  3. Zamknąć program WINDYKACJA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
  4. Uruchomić program UPGRADE.EXE. Program ten został zainstalowany podczas instalacji programu WINDYKACJA. Jeżeli nie zmieniono katalogu WINDYKACJA to uruchomienie można dokonać w menu Start opcja Uruchom, a następnie wpisać: C:\PROGRAM FILES\WINDYKW\UPGRADE i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
  5. Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do pliku WINDYK.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

  Poprzednia wersja programu będzie po uaktualnieniu znajdować się w pliku WINDYK.BAK
  Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... (Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik.
  Jeżeli w czasie aktualizacji programu występuje komunikat Nie można otworzyć pliku..... należy usunąć atrybut TYLKO DO ODCZYTU (READ ONLY) z programu WINDYK.EXE. Zmiana taka jest możliwa np. w Eksploratorze Windows.

  Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie WINDYKACJA- (dołączonego do pakietu instalacyjnego) i przy nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


 3. Dyskietka Uaktualnienie programu WINDYKACJA 2 dla WINDOWS do wersji 2.12 (1 984 182 B) 26.11.2010
 4. Uaktualnienie do wersji 2.12 zawiera następującą zmianę:

  1. Poszerzono nowy rejestr VAT o szczegółowe informacje dotyczące dokumentu. Przykładowy wzorzec z nowymi elementami znajduje się w katalogu WZORCE_N i nosi nazwę wzor_szczegw.atx W celu użycia należy przekopiować go do katalogu WZORCE.

  2. Umożliwiono ręczną korektę kwoty VAT w okienku Kosztorys / składniki VAT, pod warunkiem posiadania prawa Zarządcy i ustawienia opcji programu Podatek VAT obliczany od każdej pozycji.

  3. Umożliwiono wydruk szczegółowy VAT do dokumentu, w formie faktury lub kosztorysu (przykładowe wzorce - 14faktura.atx, 14faktura_pkwiu.atx, 14koszotrys.atx). W celu wykorzystania wszystkich możliwości wydruku zalecana jest aktualizacja funkcji wymiany danych w programie dzierżawy oraz systemie Ośrodek - opis w pliku aktualizacja.txt

  4. Uzupełniono funkcję umorzeń o dopisywanie odsetek składowych.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.11 zawiera następującą zmianę:

  1. Wprowadzono trzecią możliwość importu danych ze źródeł zewnętrznych - zaznaczenie podczas importu opcji Importować wyłącznie za okres spowoduje, że komputer poprosi o wprowadzenie zakresu dat, po czym dokona importu tylko tych niezaimportowanych wcześniej przypisów lub faktur, których data wystawienia zawiera się we wprowadzonym okresie. Opcja wymaga aktualizacji funkcji importujących w programach współpracujących (aktualizacja ta dostępna jest w najnowszych upgradach tych programów.)

  2. Zmodyfikowano generowanie klasyfikacji budżetowej podczas automatycznego przeksięgowania przy imporcie.

  3. Przyspieszono podgląd osób w rejestracji należności.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.10 zawierało następującą zmianę:

  1. Dodano moduł obsługi klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dodatku do instrukcji obsługi (plik dodatek.pdf) rozdział V.

  2. Dodano możliwość zapamiętywania częściowo naliczonych odsetek składowych. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dodatku do instrukcji obsługi (plik dodatek.pdf) rozdział VI.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.09 zawierało następującą zmianę:

  1. Rozbudowano zestawienie Obroty wg osoby - kartoteka. Przykładowe wzorce z nowymi elementami znajdują się w katalogu WZORCE_N i noszą nazwy:

   2Awezwanie2.atx
   2Anota_odsetkowa.atx
   2Anota_odsetkowa2.atx
   2Anota_odsetkowa_wieksze.atx
   W celu użycia należy przekopiować je do katalogu WZORCE.

  2. Poprawiono współpracę z systemem Ośrodek wersja FB.

  3. Dodano możliwość aktualizacji słownika osób na podstawie bazy źródłowej - podczas ładowania należności i wpłat należy zaznaczyć opcję Aktualizacja osób na podstawie bazy źródłowej. Uwaga! Opcja może zamazać aktualizację słownika osób wykonaną z poziomu Windykacji.

  4. Szczegółowy opis wybranych opcji znajduje się w pliku dodatek.pdf (możliwość wyświetlenia z menu głównego opcja Pomoc | Dodatek do instrukcji).


  Uaktualnienie do wersji 2.08 zawierało następującą zmianę:

  1. Rozbudowano moduł kasowy umożliwiając przyjmowanie wpłat bez konieczności importowania przypisów z programów zewnętrznych. Przypis tworzony jest w momencie przyjęcia wpłaty. Moduł kasowy może w tej chwili obsługiwać wszystkie typy wpłat w urzędzie np. z tytułu rejestracji pojazdów, czy wydania prawa jazdy. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dołączonym pliku kasa.pdf.


  Uaktualnienie do wersji 2.07 zawierało następujące zmiany:

  1. Dodano nową klasę dokumentów - umorzenia (UM), wraz z opcją umarzania zaległości dostępną na przycisku w oknie rejestracji należności. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna z proponowanymi kwotami umorzenia należności głównej, odsetek, datą umorzenia oraz numerem dokumentu umorzenia i przeksięgowania. Kwota odsetek wyliczna jest na dzień umorzenia. Po zaakceptowaniu okna dopisywany jest dokument umorzenia oraz przeksięgowanie umorzenia na należność, na której naciśnięto przycisk umorzenia.

  2. W celu łatwiejszego sumowania kwot umorzeń, w oknie rozliczania wpłat dodano opcję sumowania tylko dodatnich pozycji. Po jej zaznaczeniu, np. w dokumencie przeksięgowania którego suma wynosi 0, można zobaczyć ile wynosi umorzona należność główna i odsetki.

  3. Zmodyfikowano zestawienia pod kątem umorzeń.

  4. Zmodyfikowano zestawienie Obroty wg dokumentów dodając opcję drukowania wyłącznie zadłużenia bądź nadpłat z tytułu odsetek.


  Uaktualnienie do wersji 2.06 zawierało następującą zmianę:

  1. Rozbudowano opcję generowania upomnień (w zestawieniu Obroty wg osoby - kartoteka), wraz z zestawieniem upomnień. W celu skorzystania z nowych możliwości należy przekopiować pliki 2Aupomn_nr_szczeg.atx i 27zest_upom.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE. Opis nowych możliwości w pliku upomnienia.pdf

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.05 zawierało następujące zmiany:

  1. Umożliwiono import bezpośredni z systemu Ośrodek wersja 6.0 FB

  2. Przyspieszono i rozbudowano zestawienie kontrolne Rozbieżności w dokumentach

  3. Rozbudowano monitor zapytań - dodano opcję eksportu do html

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.04 zawierało następujące zmiany:

  1. W opcji porządkowania baz:

   • wprowadzono możliwość usuwania danych dla konkretnego źródła,
   • dokonano optymalizacji zapytań dla wersji Firebird 2.0,
   • umożliwiono zachowanie zaliczek

  2. Umożliwiono konfigurowanie połączeń firebirdowych przez alias (zdefiniowany w pliku aliases.conf, w katalogu głównym Firebirda)

  3. Poszerzono zestawienie bilansowe o naliczanie odsetek dla bilansu otwarcia (dodatkowo zmieniono niektóre sumy z uwzględnieniem tych odsetek) - w celu skorzystania z nowych możliwości należy przekopiować pliki 28wzoro.atx i 28wzorob.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE

  4. Wprowadzono nowe zestawienie kontrolne: Rozbieżności w dokumentach. Zestawienie to porównuje dokumenty w bazie danych windykacji z dokumentami ze źródłowego systemu, za dowolny okres, w celu wychwycenia ewentualnych rozbieżności. Aby z niego skorzystać należy przekopiować plik 2Fwzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 2.03 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono możliwość dysponowania kwot ujemnych i drukowania w kasie KW (w celu wypłaty nadpłat); zapłacone odsetki od nadpłat nie są uwzględniane w procedurze dysponowania (nie podlegają zwrotowi w tej opcji).

  2. Dokonano rozszerzenia opcji generowanie przeksięgowań

   • wprowadzono możliwość automatycznego przeksięgowania wg daty zapłaty oraz tytułu (w ramach osoby)

   • rozszerzono wybór dokumentów do automatycznych przeksięgowań o dokumenty nadpłacone przez wpłatę

  3. Wprowadzono nową opcję do importu danych - możliwość automatycznego przeksięgowania istniejących nadpłat na importowane dokumenty.

  4. Do nowego rejestru VAT wprowadzono dodatkowy warunek na osobę.


  Uaktualnienie do wersji 2.02 zawierało następującą zmianę:

  1. Wprowadzono możliwość zapisu zestawień w plikach QRP (do odczytania bezpłatnym programem QRP.EXE możliwym do pobrania z naszych stron internetowych) oraz eksportu do formatu CSV (możliwość odczytania w arkuszu kalkulacyjnym).


  Uaktualnienie do wersji 2.01 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono zabezpieczenie przed importem dokumentów korygujących do dokumentów usuniętych w bazie.

  2. Wprowadzono możliwość usuwania wpłat zaliczkowych.

  3. Wprowadzono podpowiadanie osoby podczas dopisywania osoby do nowego dokumentu.

  4. Do nowo dopisywanych upomnień podpowiadana jest domyślna kwota upomnienia.

  5. Podczas importu zapłaconych odsetek uzupełniane są odsetki naliczone dla dokumentów, których dotyczą wpłaty.


  WINDYKACJA wersja 2.00 wniosła następujące zmiany:

  1. Umożliwiono generowanie i wydruk faktur na podstawie danych z przypisów. Moduł fakturowania opisany w osobnym punkcie instrukcji obsługi to największa zmiana różniąca program od wersji poprzedniej. Dzięki niemu można tworzyć faktury zbiorcze, obejmujące wiele przypisów od tej samej osoby w tym samym terminie płatności, generowane na podstawie daty utworzenia przypisu, bądź zapłaty za przypis.

  2. Dodano opcję porządkowanie bazy umożliwiającą wykonanie i odtworzenie kopii zapasowej bazy oraz usunięcie zapłaconych dokumentów.

  3. Dostosowano program do współpracy z bazą Firebird 2.0.

  4. Umożliwiono zdefiniowanie kolorów na które podświetlane będą pola podlegające edycji.

  5. Wprowadzono szereg drobnych usprawnień:

   • rozbudowano zestawienie bilansowe (o kwoty netto wpłat)

   • przyspieszono zestawienie obrotów wg dokumentów

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  W celu uaktualnienia programu WINDYKACJA 2 należy:

  1. Pobrać plik WINDYK.UPG z naszego serwera.
  2. Skopiować pobrany plik do katalogu z programem WINDYKACJA. Podczas instalacji program WINDYKACJA instaluje się domyślnie w kartotece C:\PROGRAM FILES\WINDYKW
  3. Zamknąć program WINDYKACJA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
  4. Uruchomić program UPGRADE.EXE. Program ten został zainstalowany podczas instalacji programu WINDYKACJA. Jeżeli nie zmieniono katalogu WINDYKACJA to uruchomienie można dokonać w menu Start opcja Uruchom, a następnie wpisać: C:\PROGRAM FILES\WINDYKW\UPGRADE i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
  5. Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do pliku WINDYK.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

  Poprzednia wersja programu będzie po uaktualnieniu znajdować się w pliku WINDYK.BAK
  Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... (Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik.
  Jeżeli w czasie aktualizacji programu występuje komunikat Nie można otworzyć pliku..... należy usunąć atrybut TYLKO DO ODCZYTU (READ ONLY) z programu WINDYK.EXE. Zmiana taka jest możliwa np. w Eksploratorze Windows.

  Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie WINDYKACJA- (dołączonego do pakietu instalacyjnego) i przy nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


 5. Dyskietka Uaktualnienie programu WINDYKACJA dla WINDOWS do wersji 1.17 (1 325 426 B) 15.01.2007
 6. Uaktualnienie do wersji 1.17 zawiera następującą zmianę:

  1. Rozbudowano zestawienie Obroty wg osoby - analityka o opcję Analityka do przypisu. Zaznaczenie opcji powoduje, że w wypadku wpłat wygenerowanych zostanie tyle pozycji, ilu dokumentów sprzedaży dotyczy wpłata. Opcja odznaczona - wpłata łączna na jednym dokumencie wpłaty powoduje wygenerowanie jednej pozycji w zestawieniu. Ponadto poszerzyła się liczba pól obsługiwanych przez zestawienie, dodano nowe wzorce wydruku - pliki 2D*.atx w katalogu WZORCE_N.


  Uaktualnienie do wersji 1.16 zawierało następujące zmiany:

  1. W zestawieniu Obroty wg osoby - kartoteka:

   • wprowadzono możliwość wygenerowania danych w celu wydrukowania tytułów wykonawczych przy pomocy programu WYDRFORM firmy IPS. Szczegółowy opis tej procedury znajduje się w pliku ips.rtf w katalogu INSTR

   • dodano opcję: W upomnieniach wyłącznie dokumenty od..do.. Zaznaczenie tej opcji powoduje wykazanie na zestawieniach typu wezwanie/upomnienie wyłącznie dokumentów powstałych w okresie, za który generowane jest zestawienie (bez wcześniejszych).

  2. Umożliwiono druk dwustronny zestawień, zgodnie z parametrami drukarki ustawionymi przed uruchomieniem programu.

  3. Umożliwiono wydruk wszystkich zestawień dla rodzaju dokumentu 'SN'.

  4. Poszerzenie możliwości wyszukiwania osób o wyszukiwanie wg fragmentu nazwy, NIP-u i adresu.

  5. Dodano nowy wzorzec do zestawienia Obroty wg osoby - analityczne. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować plik 2Dwzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE


  Uaktualnienie do wersji 1.15 zawierało następujące zmiany:

  1. Rozbudowano zestawienie - Zaległości rozbite na lata o opcję Nadpłaty - można wybrać, czy chodzi o zaległości, czy nadpłaty. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować plik 2Ewzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  2. W opcjach programu (zakładka ogólne) wprowadzono możliwość zaznaczenia Odsetki odliczane w pierwszej kolejności od wpłaty. W wypadku wpłaty niepełnej, podczas przyjmowania wpłat i wybrania opcji Podstawowa+Odsetki najpierw zostaną w całości przyjęte odsetki, reszta pokryje część należności głównej. W razie odznaczenia opcji - odsetki są odliczane proporcjonalnie, tak jak w poprzednich wersjach programu.


  Uaktualnienie do wersji 1.14 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono nowe zestawienie - Zaległości rozbite na lata. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować plik 2Ewzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  2. Użytkownik o prawach zarządcy może w dowolny sposób (niezależnie od stawki) zmienić wysokość kwoty VAT w kosztorysie do zobowiązania (np. w celu wykonania niestandardowej korekty)

  3. Do słownika źródeł dodano pole Nazwa - umieszczenie na zestawieniach symbolu _nzrodlo pozwoli wyświetlić go na zestawieniach np. w celu napisania na wezwaniu - opłata za użytkowanie wieczyste lub opłata za dzierżawę.

  4. Do zestawień wprowadzono globalny symbol _program - jego użycie spowoduje wypisanie na zestawieniu nazwy programu, licencjobiorcy oraz wersji programu.

  5. Przyspieszono działanie niektórych funkcji programu przez optymalizację zapytań SQL.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.13 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono nowe zestawienie - obroty wg osoby - analityczne. Zestawienie może być wykorzystane jako potwierdzenie sald. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować plik 2Dpotwierdzenie.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  2. Zmodyfikowano zestawienie obroty wg osoby - syntetyczne umożliwiając dwukrotny wydruk tej samej treści np. na odcinku A i B w celu wygenerowania potwierdzenia sald - przykładowy wzorzec wydruku - plik 26potwierdzenie.atx z należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  3. Wprowadzono zapamiętywanie ustawień formatek z opcjami wydruku.

  4. Wprowadzono zabezpieczenie przed importem online danych dotyczących zamkniętych okresów.

  5. Do zestawienia Rejestr VAT | Nowy dodano możliwość sporządzenia zestawienia wg dokumentów zapłaconych (VAT od niepełnych wpłat rozliczany jest proporcjonalnie).


  Uaktualnienie do wersji 1.12 zawierało następujące zmiany:

  1. W znacznym stopniu rozbudowano i zmodyfikowano zestawienie bilansowe - dodano bilans otwarcia, zmieniono sposób obliczania nadpłat i zaległosci uwzględniając dokumenty przyszłe, umożliwono prezentację odsetek na dwa sposoby (wyliczane / z bazy). Po dokonaniu upgradu zaleca się wkopiować pliki 28wzor.atx i 28wzorb.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  2. W zestawieniu Obroty wg osoby / Kartoteka dla nadpłat i zaległości na symbol * nie mają wpływu dokumenty przyszłe.

  3. W opcji Rozbijania wpłat dodano możliwośc wyboru roku, z jakiego mają być brane niezapłacone dokumenty.

  4. Podczas importu należności i wpłat dodano funkcję Dodatkowo przelicz wszystkie wpłaty. Funkcję należy stosować wyłącznie w wypadku pozyskiwania danych preparowanych zewnętrznymi programami (Nie należy jej używać podczas normalnej eksploatacji programu).

  5. Poprawiono wyświetlanie okna scalającego osoby w słowniku osób.


  Uaktualnienie do wersji 1.11 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono nowe zestawienie - Raport kasowy. Zestawienie pozwala na prezentację wpłat wg raportów kasowych. Zalecany dla użytkowników opcji Dyspozycje kasowe. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować pliki 2cwzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  2. Okienko rejestracji wpłat gotówkowych poszerzono o możliwość wyboru raportu kasowego. Od momentu wybrania raportu wszystkie dokonywane w tym okienku wpłaty będą związane z wybranym raportem.

  3. Na kwicie KP można prezentować numer i pozycję raportu kasowego (zaktualizowany plik 11wzor.atx w katalogu WZORCE_N).

  4. Podczas dopisywania nowej należności komputer będzie proponował kolejny numer w ramach typu dokumentu i roku.

  5. Wprowadzono możliwość importu całej bazy osób z dowolnego źródła danych - opcja dla użytkowników którzy muszą założyć bilans otwarcia nie czekając na przypisy, opierając się na osobach ze źródłowych baz danych.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.10 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono nowy moduł - dyspozycji kasowych. Będzie on przydatny tam, gdzie ktoś inny wydaje dyspozycje do kasy, a ktoś inny w kasie przyjmuje zapłatę. W celu zadysponowania kwot do zapłaty należy wejść w rejestrację należności, znaleźć konkrestny dokument od konkretnej osoby i nacisnąć przycisk Dysponuj. Komputer wyświetli wówczas dane osoby wpłacającej oraz zaproponuje kwotę do zapłaty wraz z odsetkami na dzień zapłaty (bieżącą datę). W uzasadnionych przypadkach można zmienić tą kwotę, albo typ należności. Zatwierdzenie dyspozycji spowoduje, że zadysponowany dokument widoczny jest na niebiesko i nie ma możliwości jego poprawy. Zadysponowane dokumenty widoczne są w nowej opcji menu Windykacja - Dyspozycje kasowe. Jest to okno z widocznymi wyłącznie zadysponowanymi dokumentami. Po ustawieniu się na którymkolwiek z dokumentów pod listą dokumentów widoczna jest suma kwot dokumentów od wskazywanej przez bieżący dokument osoby, oraz pełne dane tej osoby. Naciśnięcie przycisku KP powoduje wyświetlenie okienka zatwierdzenia wpłaty, gdzie widoczne są dane osoby oraz dokumentu KP. Zatwierdzenie tego okna równoznaczne jest z przyjęciem wpłaty. Po zatwierdzeniu okna drukowany jest kwit KP. Domyślny format numeru kolejnego kwitu KP oraz domyślna liczba kwitów KP ustawiane są w opcji Plik | Ustawienia zakładka Ogólne Proponowanie kolejnych numerów działa poprawnie, jeśli ostatni numer dokumentu zapłaty gotówkowej w bazie jest zgodny z tym formatem.

  2. W opcji rozliczanie wpłat gotówkowych pojawiła się możliwość wydruku kwitu KP. Po dokonaniu upgradu należy wkopiować wzorce kwitów KP (pliki 11*.atx) z katalogu WZORCE_N do WZORCE

  3. Do zestawień Obroty wg osoby - syntetyczne dodano symbol _1razem - podsumowanie części podstawowej i odsetek bez kosztów upomnienia.

  4. Poprawiono naliczanie odsetek dla dokumentów przeterminowanych częściowo zapłaconych przed terminem płatności.

  5. Wprowadzono nową funkcję - opcja Plik | Zamknięcie okresu - podaje się tam datę zamknięcia możliwości wprowadzenia wpłat (nie da się wprowadzić wpłat z wcześniejszą datą od wprowadzonej).

  6. Do ważniejszych okien wprowadzono zapamiętywanie ostatniej wielkości i pozycji do czasu ponownego uruchomienia programu.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.09 zawierało następujące zmiany:

  1. Do nowego rejestru VAT dodano opcje pozwalające wygenerować rejestr wg daty zapłaty lub płatności (data upływająca wcześniej decyduje o umieszczeniu w rejestrze; VAT od niepełnych wpłat rozliczany jest proporcjonalnie).

  2. Wprowadzono nowy wzorzec rejestru VAT umożliwiający drukowanie danych osób przy dokumentach (plik wzoros.atx, który należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE).

  3. Do zestawienia Obroty wg osoby | Kartoteka dodano opcję generowania dokumentów upomnień w bazie należności uaktywniającą się w momencie wybrania zestawienia dla dłużników. Upomnienie to dokument UP, o kolejnym numerze, przełamany przez rok z daty Stan na, w kwocie zdefiniowanej w opcji Plik | Ustawienia | Ogólne | Kwota upomnienia, bez automatycznego generowania odsetek. Jest tworzony, jeśli w miesiącu daty Stan_na oraz w okresie 15 dni od tej daty nie ma innego upomnienia dla tej samej osoby lub grupy osób, która jest dłużnikiem. Do tego rodzaju zestawienia zaleca się nowy wzorzec - upom_nr.atx

  4. Poszerzono możliwości wyszukiwania należności o wyszukiwanie wg daty płatności, wystawienia oraz kwoty należności.

  5. Do formatki rozliczania wpłat dodano wyświetlanie kwoty do rozliczenia - różnicy pomiędzy deklarowaną kwotą łączną dokumentu, a sumą wprowadzonych wpłat.

  6. Na formatce rejestracji należności dodano wyświetlanie uwag do osoby (widoczne po prawej stronie drugiej linijki adresu).


  Uaktualnienie do wersji 1.08 zawierało następujące zmiany:

  1. Dodano uwagi do osób i dokumentów sprzedaży (można je wypełniać bez ograniczeń).

  2. Dodano nową tabelę REJVAT, pełniącą rolę kosztorysu lub rejestru VAT do każdej należności. Opcja działa dla programów Dzierżawy i Użytkowanie Wieczyste i Zarząd. W związku z tym, zmieniono sposób importu danych online dodając opcję importu wyłącznie rejestru VAT dla zaimportowanych wcześniej należności. Dla bieżących należności import VAT będzie wykonywany automatycznie, pod warunkiem posiadania programu Dzierżawy w wersji conajmniej 1.12 oraz Użytkowania Wieczystego w wersji conajmniej 2.06

  3. Wprowadzono nową opcję (Plik | Ustawienia | Ogólne ) - Dopuszczalny błąd zaokrąglenia przy klasyfikacji do stawki 22% podczas importu rejestru VAT - wartość w złotówkach i groszach- oznacza ona, że jeśli nieokreślono w dzierżawach stawki VAT, wówczas przyjęta jest stawka 22% gdy spełniony jest warunek: netto * 1.22 = brutto ± błąd. Praktycznie zaleca się wpisanie wartości 0.06 (6 groszy).

  4. Zmodyfikowano menu zestawień - Rejestr VAT. Zawiera ono 2 pozycje - stary - wykonywane na podstawie tabeli WDOCHODY (zalecany dla systemu Ośrodek) oraz nowy - na podstawie tabeli REJVAT (Dzierżawy i Użytkowanie Wieczyste, import online). Wzorce dla nowego rejestru VAT noszą nazwy 2Bwzor.atx i 2Bwzorbezvat.atx i należy je skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.07 zawierało następujące zmiany:

  1. Uściślono sposób wykazywania na zestawieniach odsetek wprowadzonych ręcznie (odznaczona opcja Naliczać odsetki) dla stanu przed datą naliczenia odsetek (poprzez wymnożenie automatycznie obliczonych odsetek na dzień przez współczynnik powstały w wyniku podzielenia wprowadzonej kwoty odsetek przez kwotę wyliczoną na dzień wprowadzenia).

  2. Możliwość ustawienia przecinka jako separatora części ułamkowej (Plik | Ustawienia | Ogólne).

  3. Nowe możliwości zestawień:

   • w zestawieniu bilansowym wprowadzono możliwość wykazywania dynamicznie obliczonych odsetek na dzień - symbol _skwno2 oraz zapłat zaległych dla części podstawowej - symbol _smazzp i odsetek - symbol _smazzo (wzorzec 28wzor.atx w katalogu WZORCE_N)

   • Obroty wg osoby | Syntetyczne - suma należności podstawowej z odsetkami i kosztami upomnienia - _3razem

   • Obroty wg dokumentów - dodano opcję Nie uzględniaj odsetek zaliczając do dłużników/nadpłat. Opcję tą należy zaznaczyć, jeśli chcemy mieć zgodność pomiędzy kwotami zaległości i nadplat wykazanymi przez zestawienie bilansowe i to zestawienie.

  4. Słownik osób - synchronizacja to nowa opcja dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala obejrzeć powiązania pomiędzy słownikiem osób w programie Windykacja, a słownikami osób z innych Firebirdowych źródeł danych. W wypadku poważnych rozbieżności (np. wykonania w źródle danych niezalecanej operacji modyfikacji osoby w wyniku której tak naprawdę zastępuje się jedną osobę inną) powiązanie można wyzerować lub skasować. W wypadku wyzerowania w Windykacji nadal mamy możliwość wyszukiwana wg osoby w ramach źródła, w wypadku skasowania ostatniego powiązania (opcja przewidziana raczej do usuwania duplikatów niż całkowitego kasowania) osoba nie będzie widoczna w słowniku przy założonym filtrze na źródło. W tej opcji istnieje także możliwość aktualizacji danych osobowych (np. w wypadku zmiany np. adresu osoby w bazie źródłowej).

  5. Do zestawień zawierających możliwość wyboru rodzajów dokumentów dodano opcje - upomnienia (uwzględnia wyłącznie dokumenty typu UP) oraz Bez upomnień - wszystkie dokumenty różne od UP

  6. Opracowano szereg nowych wzorców wydruków do istniejących zestawień:

   • 26upomnieniefv.atx - wzór upomnienia (wg osoby | syntetyczne) gdzie zamiast tytułu pokazuje się numer faktury, rachunku, przypisu.

   • 26upomnods.atx - wzór upomnienia (wg osoby | syntetyczne) razem z odsetkami; autonumerowany numer upomnienia przełamany przez część stałą - kolejną paczkę upomnień, którą trzeba zmienić przed wygenerowaniem.

   • 2Aupomnienie.atx - wzór upomnienia dla zestawienia wg osób - kartoteka. W odróżnieniu od zestawienia syntetycznego, dla kilku osób związanych z jednym dokumentem drukowane będzie tylko jedno upomnienie, zawierające dane wszystkich tych osób.

   • 2Awezwanie.atx - wzór wezwania dla zestawienia wg osób - kartoteka. W odróżnieniu od zestawienia syntetycznego, dla kilku osób związanych z jednym dokumentem drukowane będzie tylko jedno wezwanie, zawierające dane wszystkich tych osób

   W celu skorzystania z powyższych zestawień należy przekopiować odpowiednie pliki z katalogu WZORCE_N do WZORCE


  Uaktualnienie do wersji 1.06 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono możliwość usuwania osób ze słownika

   • dla użytkownika SYSDBA poprzez dodatkowy przycisk można usunąć wszystkie osoby, niepowiązane z zapisami w bazie

   • poprzez minus z nawigatora w słowniku osób można usunąć wskazaną osobę, jeśli nie jest powiązana z zapisami w bazie

   • jeśli osoba występuje przy dokumentach sprzedaży - po naciśnięciu minusa pojawi się możliwość scalenia tej osoby, z inną wskazaną (opcja przydatna, jeśli w słowniku występuje kilka rekordów opisujących tą samą osobę)

  2. Rozliczanie wpłat - wprowadzono dodatkowe sumy dla należności podstawowych i odsetek.

  3. Rejestracja należności | Oblicz - wprowadzono dodatkowe sumy dla należności podstawowych i odsetek.


  Uaktualnienie do wersji 1.05 zawierało następujące zmiany:

  1. W rejestracji należności wprowadzono domyślnie ustawioną opcję Tylko niezapłacone. Zaznaczona opcja oznacza, że w oknie widoczne są tylko dokumenty niezapłacone. Odznaczenie spowoduje, że widoczne będą tak jak dotychczas wszystkie dokumenty, przy czym dokumenty zapłacone będą miały wyszarzone numery.

  2. Zestawienie bilansowe - zmieniono sposób obliczania nadpłat i zaległości. Przy ich liczeniu obecnie uwzględniane są zapłaty dotyczące dokumentów przyszłych (po dacie końcowej zestawienia) - dodatnie powiększają nadpłaty, ujemne - zaległości.

  3. Zestawienie Obroty wg dokumentów - dodano nowe możliwości - jeśli określi się zakres data do jest większa od daty Stan na - uwzględnione zostaną przyszłe przypisy (wykazana kwota - 0) z bieżącymi zapłatami (na dzień Stan na). Praktycznie, aby zgodziła się kwota zaległości i nadpłat z zestawieniem bilansowym, należy w Obrotach wg dokumentów określić maksymalny przedział dat np. od 01.01.1980 do 01.01.2010 i prawidłowo wpisać Stan na (tak jak data końcowa zestawienia bilansowego).

  4. Wprowadzono nowe zestawienie: Obroty wg osoby - Kartoteka. Zestawienie to generuje kartotekę osobową (pozycją kartoteki jest osoba, bądź zbiór osób występujący łącznie przy dokumencie przypisu/faktury ). W ramach kartoteki sumowane i prezentowane w tej postaci są wszystkie dokumenty od osób tworzących kartotekę. Łączna suma zestawienia w zakresie nadpłat i zaległości może się różnić od zestawień bilansowego i obrotów wg dokumentów, jeśli w zestawieniu tym występują osoby oznaczone gwiazdką *. Gwiazdka oznacza w wypadku nadpłat, że dla konkretnej osoby występują dokumenty z długiem, zaś w wypadku dłużników - występują dokumenty z nadpłatami. Aby uzyskać zgodność ze wspomnianymi zestawieniami należy dla oznaczonych osób dokonać przeksięgowań, aby nadpłata pokryła dług, lub dług nadpłatę. W celu uruchomienia zestawienia należy wkopiować wzorzec 2Awzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

  5. Zmieniono wykazywaną na niektórych zestawieniach kwotę odsetek, dla odsetek zapłaconych po dacie końcowej zestawienia.

  6. W zestawieniu Obroty wg osoby - syntetycznym, używanym do wydruku wezwań i upomnień dodano opcję pomijania długów lub nadpłat mniejszych od wprowadzonej kwoty.

  7. W zestawieniu bilansowym symbol _saldop faktycznie pokazuje saldo należności podstawowych, zaś aby pokazać łączne saldo z odsetkami wprowadzono symbol _saldor (wzorzec 28wzor.atx w katalogu WZORCE_N).


  Uaktualnienie do wersji 1.04 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono możliwość bezpośredniego importu danych z programu Dzierżawy (wersja conajmniej 1.10) oraz Użytkowanie wieczyste i Zarząd UŻW (wersja conajmniej 2.04). W celu uruchomienia tej funkcji należy po zalogowaniu wejść do opcji Plik | Źródła danych do windykacji uzupełnić dostępną od tej wersji kolumnę Ścieżka do źródłowej bazy danych. W kolumnie tej należy wskazać plik .fdb z bazą danych programu Dzierżawy lub UŻW wraz z pełną ścieżką dostępu poprzedzony ewentualnie numerem IP serwera w wypadku zdalnego dostępu do bazy danych. Przykładowe wpisy w kolumnie:

   C:\delphi.prg\dzierzaw\gmina.fdb
   192.168.0.12:c:\dzierz\nowy.fdb
   Bezpośredni import danych realizowany jest w momencie wybrania opcji Import | Ładowanie należności i wpłat. Nie wymaga wcześniejszego eksportu danych z programów źródłowych, ani zamykania okresów sprzedaży. Można go wykonać kilka razy jednego dnia, za każdym razem importowane są tylko nowo utworzone (od ostatniego importu) przypisy. Tak jak dotychczas, zaimportowanych przypisów nie mozna modyfikować w programie źródowym.

  2. W trakcie bezpośredniego importu danych w Windykacji, dla przypisów korygujących automatycznie zostanie wygenerowany dokument przeksięgowania łączący korygowany dokument z dokumentem korygującym.

  3. Poszerzono możliwości zestawienia Wykaz wpłat do dokumentów sprzedaży (o VAT na dokumencie oraz VAT zapłacony obliczany proporcjonalnie - patrz wzorzec 22wzor104.atx w katalogu WZORCE_N)

  W celu uruchomienia nowych wzorców wydruków należy skopiować je z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.03 zawierało następujące zmiany:

  1. Dodano paski postępu do większości zestawień.

  2. Nowa opcja - możliwość importu danych z wyczyszczonym ustawieniem automatycznego naliczania odsetek.
   Do tej pory domyślnie w trakcie importu przy każdym dokumencie była zaznaczona opcja Automatycznego naliczania odsetek. Teraz - opcja zaznaczona jest zgodne z wyborem Plik | Ustawienia | Ogólne | opcja Ustawić naliczanie odsetek przy imporcie. Zaleca się pozostanie przy dotychczasowym ustawieniu.

  3. Nowa opcja w zestawieniu Obroty wg osoby | Syntetyczne - Nie uwzględniaj odsetek zaliczając do dłużników/nadpłat. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że osoba z uregulowaną należnością podstawową nie będzie wykazywana jako dłużnik, bądź osoba z nadpłatą, jeśli zapłata wpłynęła po terminie i nie zainkasowano należnych odsetek.

  4. Wyeliminowano "wędrowanie" okienka rozliczenia wpłaty podczas kolejnego użycia przycisku Rozlicz podczas przyjmowania wpłat.


  Uaktualnienie do wersji 1.02 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono podpowiedź pierwszego źródła danych na formatce rozbijania wpłat na dokumenty.

  2. Poszerzono możliwości upomnienia (o rok i miesiąc wystawienia faktury - patrz wzorzec 26upomnienie2.atx w katalogu WZORCE_N).

  3. Zmieniono sposób importu dla danych z systemu Ośrodek:

   możliwość ustawienia dla każdego źródła danych sposobu importu osób analogicznego do stosowanego w programie Windykacja dla DOS z systemu Ośrodek - (pole Klucz z systemu Ośrodek do pola Skrót nazwy, Nazwa1 i Nazwa2 do pola Pełna nazwa; do tej pory pole Klucz z systemu Ośrodek było pomijane, zaś pole Nazwa1 importowane było do pola Skrót nazwy, a Nazwa2 do Pełnej nazwy) - aby zmienić domyślne ustawienie - zalecane dla systemów Dzierżawy i Użw - należy wejść do opcji Plik | Źródła danych do windykacji i zmienić pole Typ importu osób z wartości Domyślna na Ośrodek

  4. Wprowadzono nowy raport - rozbieżności w kwotach wpłat. Raport wykazuje dokumenty wpłat, w których kwota wpłaty jest różna od sumy wpłat cząstkowych (patrz plik 29wzor.atx w katalogu WZORCE_N).

  5. Poszerzono możliwości zestawienia Rejestr VAT o opcję analityka, która rzutuje na sposób sumowania i prezentowania pozycji zestawienia (patrz wzorzec 21wzor.atx w katalogu WZORCE_N).

  W celu uruchomienia nowych wzorców wydruków należy skopiować je z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  Uaktualnienie do wersji 1.01 zawierało następujące zmiany:

  1. Wprowadzono opcję wyszukiwania osób z określonego źródła danych.

  2. Wprowadzono pasek postępu przy imporcie danych z DOS-owej wersji Windykacji.

  3. Poszerzono zestawienie bilansowe o kwotę należności podstawowych zapłaconych w raportowanym okresie (jest ona różna od sumy wpłat w podanym okresie ponieważ suma wpłat obejmuje wpłaty związane z należnościami wymagalnymi poza - przed i po - raportowanym okresem).

  4. Poszerzono zestawienie Obroty wg osoby | Syntetyczne o możliwość drukowania upomnienia (wzorzec upomnienie). Zaleca się wówczas zaznaczenie opcji Nie pokazuj dokumentów zapłaconych. Pokazujące się pozycje z kwotami zerowymi mimo zaznaczenia tej opcji są pozycjami z nieuregulowanymi odsetkami.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


  W celu uaktualnienia programu WINDYKACJA należy:

  1. Pobrać plik WINDYK.UPG z naszego serwera.
  2. Skopiować pobrany plik do katalogu z programem WINDYKACJA. Podczas instalacji program WINDYKACJA instaluje się domyślnie w kartotece C:\PROGRAM FILES\WINDYKW
  3. Zamknąć program WINDYKACJA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
  4. Uruchomić program UPGRADE.EXE. Program ten został zainstalowany podczas instalacji programu WINDYKACJA. Jeżeli nie zmieniono katalogu WINDYKACJA to uruchomienie można dokonać w menu Start opcja Uruchom, a następnie wpisać: C:\PROGRAM FILES\WINDYKW\UPGRADE i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
  5. Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do pliku WINDYK.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

  Poprzednia wersja programu będzie po uaktualnieniu znajdować się w pliku WINDYK.BAK
  Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... (Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik.
  Jeżeli w czasie aktualizacji programu występuje komunikat Nie można otworzyć pliku..... należy usunąć atrybut TYLKO DO ODCZYTU (READ ONLY) z programu WINDYK.EXE. Zmiana taka jest możliwa np. w Eksploratorze Windows.

  Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie WINDYKACJA- (dołączonego do pakietu instalacyjnego) i przy nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


Jeżeli nie masz dostępu do poczty elektronicznej, lub pragniesz pozostać anonimowy skorzystaj z poniższego formularza. Zadane tutaj pytania będziemy umieszczać wraz z odpowiedziami na tworzonej liście dyskusyjnej użytkowników WINDYKACJA dla WINDOWS.

Twoje imię:
Twój e-mail:
Temat listu:
Tutaj wpisz treść listu (zapytania):